پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

مدل های ارزش گذاری درآمدپسماند، موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده می باشد که به گونه ای گسترده در مدیریت سرمایه ، به کار گرفته می شوند . درآمد پسماند برابر با سودخالص شرکت، منهای هزینه فرصت سرمایه به کار رفته برای تولید سود می باشد. از آنجا که هزینه حقوق صاحبان سهام در صورت سود وزیان درج نمی گردد، ممکن می باشد سود خاص شرکت، عددی مثبت باشد اما سود بالا، برای پوشش هزینه فرصت حقوق صاحبان سهام، کافی نباشد. در این صورت در حقیقت سهام داران از سرمایه گذاری در شرکت، زیان دیده اند. در آمد پسماند با در نظر گرفتن هزینه حقوق صاحبان سهام، این مشکل را بر طرف کرده می باشد .

یکی از  نویسندگان و محققین مدیریت مالی در سال 1964 میلادی اظهار داشت (معلومات اندکی درمورد چگونگی اتخاذتصمیمات بسیار با اهمیت اما غیر مکرر مالی در اختیار دست اندرکاران مالی قرار دارد) . مدیران درمورد ارزش داراییها اطلاعاتی چندانی در اختیار ندارند.اینکه براساس چه فرآیندی یک پروژه سرمایه گذاری توسط یک واحد انتفاعی قبول و توسط واحد دیگر رد می گردد؟

پس مدیران به عنوان بهره گیری کننده ، به اطلاعات حسابداری و اطلاعات تکمیلی نیازمند اند از سوی دیگر هر واحد تجاری به مقصود تداوم فعالیت  تصمیم گیری در جهت اتخاذ رویه های وخط مشی مطلوب نیاز به ارزیابی عملکرد و مطالعه ضعف ها و کاستی ها ی ناشی از اقدامات گذشته را دارد در این راستا مدیریت استراتژیک نیاز به برنامه ریزی مناسب و بهینه دارد.

یکی از سطوح مورد توجه مدیران در تصیم گیریها ی خود برای خلق ارزش ، صرفه اقتصادی می باشد که در واقع ارتباط تنگاتنگی با خلق ارزش دارد. صرفه اقتصادی ، بهره گیری کارا وموثر از منابع با در نظر داشتن سودآوری در بلند مدت می باشد . معیار های مختلفی برای ارزیابی داراییها هست که به تبیین ذیل می باشد:

نرخ بازدهی سرمایه ،نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص و بسیاری معیارهای دیگر برای این ارزیابی هست.

 

2-2 بخش اول: ادبیات پژوهش

1-2-2 مطالعه مفاهیم مربوط به سود

سود اساسا یک مفهوم حسابداری می باشد که بخش اعظم کوشش حسابداران در جهت اندازه گیری آن معطوف می گردد.

از دیدگاه حسابداری سود و زیان خالص عبارت می باشد از تغییر در حقوق صاحبان سهام یعنی تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیتهای انتفاعی و مستمر واحد تجاری و عمملیات فرعی ، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات،رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری می باشد که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می گردد.

هدف سرمایه گذاران حداکثر بودن سود می باشد که در واقع همان حداکثر ثروت می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-2 مطالعه سود نقدی

جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها می باشد. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام شرکت های مختلف ، علاقه مند به داشتن اندازه سود نقدی دریافتی از شرکتها می باشند زیرا این عامل در اندازه بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر می باشد . مطالعه ارتباط بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر مهم می باشد که    (1) سود نقدی توزیع شده بین سهامداران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام می باشد و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته می باشد و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی ، فعالیتهای عملیاتی می باشد. در حقیقت می توان مدل مفهومی زیر را استنباط نمود :

  • افزایش بازده سهام
  • ایجاد ارزش افزوده
  • تداوم فعالیت بالابردن
  • توان پرداخت بدهیها و انجام به موقع تعهدات

به عقیده هندریکس در درازمدت معادله حسابداری موجب می گردد سود تعهدی با سود نقدی یکسان گردد  اما در کوتاه مدت انحرافات بین تعهدات و جریانات نقدی ممکن می باشد کاملاً عمد گردد . آنها ممکن می باشد  تفاوت فاحشی بین تداوم فعالیت و یا ورشکستگی ایجاد نمایند . به بیانی دیگر اگرچه حسابداری تعهدی با تطابق هزینه ها با درآمدها در تجزیه و تحلیل سودآوری بلندمدت با اهمیت می باشد با این تفاصیل گزارشگری جریان نقد برای مؤسسه ضروری می باشد  (یوسف نژاد، 1385،65)1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوالات پژوهش

  1. آیا شبکه های عصبی توانایی پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مورد مطالعه را دارد؟
  2. آیا می توان با بهره گیری از شبکه عصبی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟
  3. ایا پیش­بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها از طریق شبکه عصبی نسبت به رگرسیون خطی برتری دارد؟

6-1 اهداف پژوهش

هدف ابتدایی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی اوراق بهادار می باشد که می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره گیری نمود.

پیش بینی بازده دارایی های در طول زمان برای کسب منفعت و سود بیشتر همیشه مورد توجه بوده می باشد اما در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان گامی بلند تر برای رسیدن به سرمایه گذاری بهتر دست یابیم و در حسابداری مالی این امر برای سهام داران را می توان ارائه نمود . در پزوهش هایی که تا به حال انجام شده می باشد روش های بسیاری برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی ارائه شده می باشد اما تا کنون به یک روش یگانه که بهترین روش برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پیدا نمود نشده می باشد به همین دلیل در این پژوهش به دنبال پیدا نمود روشی برای پیش بینی بهتر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ها هستیم.

از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های ارزش افزوده اقتصادی و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت اقدام بیشتر تصریح نمود.

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری