عنوان کامل پایان نامه :

 پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

هزینه تامین منابع مالی از طریق دریافت وام

وقتی از طریق مبادرت به ” تامین مالی” می گردد، معمولا” نیازی به این محاسبات پیچده نیست. زیرا نرخ وام ها و هزینه جنبی دریافت وام تقریبا مشخص می باشد. اما از آنجا که هزینه های دریافت وام از نظر مقامات مالیاتی در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد، پس هزینه های موثردریافت وام کمتر از هزینه هایی می باشد که قراردادهای وام مندرج می باشد. در حقیقت قابل قبول بودن این هزینه ها از لحاظ مالیاتی باعث می گردد که سود شرکت به اندازه هزینه های دریافت وام کم تر گردد و در نتیجه مالیات کم تری پرداخت گردد. در نتیجه هزینه موثر در پیدا نمود وام ( به عنوان یک منبع مالی ) عبارتست از: (اسلامی بیدگلی ، 1387)

(نرخ مالیات –  1) *هزینه دریافت وام = هزینه موثر تامین پول از طریق وام

 

13-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق صدور سهام ممتاز

محاسبه هزینه ی تامین منابع مالی با صدور سهام ممتاز حتی از این هم ساده تر می باشد. زیرا که هزینه های تامین پول از طریق “سهام ممتاز” مشمول ” سپره مالیاتی” نیست وبه عبارتی، اگر شرکت p ریال سهام ممتاز منتشر می کند و موظف می باشد که در پایان سال I ریال سود سهام ممتاز بپردازد، در این صورت نرخ تامین پول از این طریق برابر می باشد با:

طبعا اگر برای صدور سهام ممتاز بایستی a ریال هزینه انتشار و کارمزد پرداخت کند، فرمول بالا به صورت   در می آید. مثلا اگر در مسئله قبلی تامین مالی از طریق صدور سهام ( به جای بهره گیری از سود انباشته ) انجام گردد. (اسلامی بیدگلی ، 1387)

 

14-2 هزینه تامین منابع پولی از محل سود تقسیم نشده

معمولا هزینه تامین مالی از طریق ” سود تقسیم نشده ” از هزینه تامین مالی تز طریق صدور سهام عادی ارزان تر می باشد. زیرا هزینه های کارگزاری و انتشار سهام در موقعی که از سود تقسیم نشده بهره گیری می گردد، بسیار کمتر می باشد از وقتی که منابع مالی از طریق صدور سهام به دست آید.

فرمول محاسبه هزینه تامین مالی از محل سود تقسیم نشده مشابه آن می باشد که در مورد هزینه تامین منابع مالی از طریق صدور سهام آورده گردید، با این تفاوت که هزینه انتشار در مخرج کسر قرار نمی گیرد  (اسلامی بیدگلی ، 1387، 77)1.

 

15-2 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نسبت ها ی مالی را به چهار گروه کلی می توان طبقه بندی نمود :

  • نسبت های نقدینگی

به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهی های کوتاه مدت نشان می دهد. مهمترین این نسبت ها عبارتند از : نسبت جاری و نسبت آنی(اکبری، 1385، 34)2.

  • نسبت های فعالیت

این نسبت ها کارایی مدیران را در کاربرد دارایی ها ( منابع مالی در اختیار مدیران ) نشان می دهند.یا به بیانی دیگر می توان درجه کارایی شرکت را از نظر بهره گیری موثر از منابع تعیین نمود.

هر کسری که در صورت آن مبلغ فروش واحد تجاری یا بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار داشته باشد و در مخرج آن یکی از اقلام ترازنامه قرار بگیرد را می توان نسبت فعالیت نامید. مهمترین نسبت های فعالیت عبارتند از دوره وصول مطالبات ، نسبت گردش کالا ، نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری (همان منبع، 35)3.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوالات پژوهش

  1. آیا شبکه های عصبی توانایی پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مورد مطالعه را دارد؟
  2. آیا می توان با بهره گیری از شبکه عصبی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟
  3. ایا پیش­بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها از طریق شبکه عصبی نسبت به رگرسیون خطی برتری دارد؟

6-1 اهداف پژوهش

هدف ابتدایی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی اوراق بهادار می باشد که می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره گیری نمود.

پیش بینی بازده دارایی های در طول زمان برای کسب منفعت و سود بیشتر همیشه مورد توجه بوده می باشد اما در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان گامی بلند تر برای رسیدن به سرمایه گذاری بهتر دست یابیم و در حسابداری مالی این امر برای سهام داران را می توان ارائه نمود . در پزوهش هایی که تا به حال انجام شده می باشد روش های بسیاری برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی ارائه شده می باشد اما تا کنون به یک روش یگانه که بهترین روش برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پیدا نمود نشده می باشد به همین دلیل در این پژوهش به دنبال پیدا نمود روشی برای پیش بینی بهتر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ها هستیم.

از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های ارزش افزوده اقتصادی و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت اقدام بیشتر تصریح نمود.

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری