پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 نسبت بدهی

این نسبت از تقسیم کل بدهی بر ارزش ویژه بدست می آید.این نسبت نشان دهنده اطمینانی می باشد که به گونه کلی بستانکاران برای وصول مطالبات خود می توانند داشته باشند و یا به بیانی دیگر وضع طلبکاران را پیش روی صاحبان سهام نشان میدهد که هر یک تا چه اندازه در واحد تجاری سرمایه گذاری کرده اند و اینکه از لحاظ مالکیت چه ارتباط ای بین طلبکاران و سهامدران هست (اکبری، 1385، 107)[1].هر چه این نسبت بزرگتر گردد طلبکاران تامین کمتری خواهند داشت و زمانی که از 100 تجاوز کند وضع غیر عادی تلقی می گردد یعنی اینکه بعد از ورشکستگی و تصفیه ، طلبکاران به تمام مطالباتشان نمی رسند.

 

3-16-2 نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

هدف از کاربرد نسبت فوق تعیین وضع مطالبات طلبکاران کوتاه مدت می باشد که در صورت بروز خطر چه پوششی برای تامین مطالباتشان از لحاظ حقوق صاحبان سهام پیدا می کنند.

وقتی این نسبت بالا باشد نامطلوب تشخیص داده می گردد و افزایش مستمر آن ایجاب می کند که در نحوه ترکیب سرمایه گذاری تجدید نظر گردد(همان منبع، 108)[2].

 

4-16-2 نسبت پوشش بهره

برای بدست آوردن این نسبت سود عملیاتی یا سود قبل از کسر بهره و مالیات را بر هزینه بهره تقسیم می کنند.مفهوم این نسبت این می باشد که زیرا از محل سودی که واحد تجاری کسب می کند می بایستی هزینه بهره وامها را پرداخت نماید ، پس تغییرات نامطلوب را که در نسبت بین این دو قلم به وجود می آید ، می توان حاکی از معضلات ناشی از ناتوانی واحد تجاری در بازپرداخت بهره وامها دانست.

به گونه کلی می توان گفت تغییرات نامطلوب در این نسبت حکایت از معضلات در بازپرداخت وام دارد. گاهی کاهش این نسبت به معنای افزایش ریسک مالی می باشد . اگر مقدار این نسبت از حد معینی بگذرد ، سازمان های وام دهنده از درخواست کننده وام بهره بیشتری طلب کرده و شرایط سخت تری تعیین می کنند (همان منبع، 108)[3].

 

17-2 شبکه‌های عصبی

شبکه های عصبی که برای اولین بار توسط روزنبلات[4] (1959) و ویدرو و هاف[5] (1960) مورد مطالعه قرار گرفت، ساختار های محاسباتی هستند که دارای  قابلیت های تعمیم پذیری و یادگیری می باشند.

از نظر مفهوم، این تکنولوژی ها یک تکنیک توزیعی را به کار می گیرند تا دانش اکتسابی توسط یادگیری با نمونه های شناخته شده را ذخیره و برای طبقه بندی الگو، پیش بینی و تجزیه و تحلیل، کنترل و بهینه سازی مورد بهره گیری قرار دهد. از لحاظ عملیاتی، این تکنولوژی ها برنامه های نرم افزاری هستند که ساختار زیست شناختی مغز بشر و ساختار پیچیده عصبی آنرا الگو قرار می دهند(شاپیرو، 2003، 310)[6].

از زمان کارهای ابتدای که توسط رامل هارت[7] ، مک کللند[8] و گروه تحقیقی (PDP) (1986)، بر روی شبکه های عصبی مصنوعی[9] را آغاز کردند، کاربردهای موفقیت آمیز این متد در تشخیص الگوها (نیشیکاوا وهمکاران، 1997)[10] ، پردازش تصویر ( دورانتون، 1996)[11]، تجزیه و تحلیل اسناد ( سودا و همکاران، 2005)[12]، وظایف مهندسی ( ابو مصطفی، 2001)[13] ، تولید  (کانگ و نهاوندی، 2002)[14] ، بهداشت زیستی (ناظران و بهبهانی، 2000)[15]، بهینه سازی ( چو و همکاران، 2005)[16]

[4].Rosenblatt,1959

[5].Widrow & Hoff,1960

[6].Shapiro 2003

[7]. Rumelhart

[8].McClelland

[9].ANNs

[10]. Nishikawa et al,1997

[11].Duranton, 1996

[12]. Soda et al, 2005

[13].Abu-Mostafa, 2001

[14].Kong & Nahavandi, 2002

[15].Nazeran & Behbehani, 2000

[16].Cho et al, 2005

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوالات پژوهش

  1. آیا شبکه های عصبی توانایی پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مورد مطالعه را دارد؟
  2. آیا می توان با بهره گیری از شبکه عصبی و نسبتهای مالی به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟
  3. ایا پیش­بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها از طریق شبکه عصبی نسبت به رگرسیون خطی برتری دارد؟

6-1 اهداف پژوهش

هدف ابتدایی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی اوراق بهادار می باشد که می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره گیری نمود.

پیش بینی بازده دارایی های در طول زمان برای کسب منفعت و سود بیشتر همیشه مورد توجه بوده می باشد اما در این پژوهش ارزش افزوده اقتصادی به عنوان گامی بلند تر برای رسیدن به سرمایه گذاری بهتر دست یابیم و در حسابداری مالی این امر برای سهام داران را می توان ارائه نمود . در پزوهش هایی که تا به حال انجام شده می باشد روش های بسیاری برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی ارائه شده می باشد اما تا کنون به یک روش یگانه که بهترین روش برای پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پیدا نمود نشده می باشد به همین دلیل در این پژوهش به دنبال پیدا نمود روشی برای پیش بینی بهتر ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها ها هستیم.

از اهداف دیگر این پژوهش می توان به بهبود پیش بینی های ارزش افزوده اقتصادی و جستجو برای یافتن روش های بهتر با کارایی بیشتر و سرعت اقدام بیشتر تصریح نمود.

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری