عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 (مقدمه 5

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 5

3-١( اظهار مسأله 6

4-١) چارچوب نظری پژوهش. 8

5-١) فرضیه ها پژوهش. 12

6-١(  اهداف پژوهش. 12

١-6-١) اهداف علمی پژوهش. 12

٢-6-١) اهداف کاربردی پژوهش. 13

7-١( اهمیت پژوهش. 14

7-1) حدود مطالعاتی. 16

8-١) واژه های کلیدی پژوهش. 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2) مقدمه 20

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی. 22

3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی. 24

4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 26

1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون) 27

2-4-2 ) مدل روابط. 30

3-4-2) مدل پیوندی. 36

5-2)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی. 37

۶-٢) مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 39

١-۶-٢) تئوری نمایندگی : 39

2-6-2) تئوری ذینفعان : 41

٣-۶-٢) تئوری هزینه معاملات: 45

7-2)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟ 46

8-2) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی: 46

9-2) جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت.. 48

١٠-٢) ترکیب مدیران شرکت.. 49

١١-٢) تأثیر هیات مدیره در اصول راهبری شرکت.. 49

١٢-٢) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل. 52

13-2)حقوق و مزایای مدیران موظف.. 53

١-١٣-٢) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران. 53

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٢-١٣-٢) آموزش مدیران. 54

٣-١٣-٢) تأثیر مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت.. 54

١۴-٢) بعضی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران. 56

١۵-٢) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره 57

١۶-٢) اندازه سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس.. 57

17-2)سرمایه گذاران نهادی: 58

١-١٧-٢) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 59

2-17-2)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران. 60

٣-١٧-٢) سهامداران نهادی و گزارش کادبری. 61

2-18) تأثیر سهامداران عمده در راهبری شرکتی. 62

١٩-٢) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی. 63

20-2)حاکمیت شرکتی در ایران. 65

٢١-٢) سیاست تقسیم سود 67

٢٢-٢) عوامل موثر بر تقسیم سود 68

٢٣-٢)تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود 69

١-٢٣-٢) تئوریپرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده: 69

٢-٢٣-٢) تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر: 70

٣-٢٣-٢) تئوری پرنده در دست گردون وولیتز: 70

۴-٢٣-٢) تئوری مالیات تفاضلی گرورس و می : 71

٢۴-٢) علت های اهمیت سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها 71

٢۵-٢) خط مشی های تقسیم سود: 71

٢۶-٢) اشکال مختلف پرداخت سود سهام 72

١-٢۶-٢) سود سهام نقدی: 72

٢-٢۶-٢) سود غیر نقدی سهام: 73

٣-٢۶-٢) سود سهمی یا سهام جایزه: 73

۴-٢۶-٢) سود تصفیه: 73

۵-٢۶-٢) سود تعهد شده: 73

٢٧-٢) سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی. 74

28-2)پیشینه پژوهش. 75

١-٢٨-٢) تحقیقات خارج از ایران. 75

٢-٢٨-٢) تحقیقات در کشور ایران. 77

فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش

1-3 مقدمه 81

٢-٣) روش پژوهش. 81

٣-٣) جامعه آماری. 82

4-3)مدل مفهومی پژوهش. 83

5-3) متغیرهای پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش. 84

۶-٣) روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4) مقدمه‏ 89

2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها 89

١-2-4 )روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی. 90

٢-2-4 )منطق آزمون فرضیه 90

٣-2-4 )معیار آزمون. 91

4-4-4) ضریب تعیینR2 : 91

5-2-4) آزمون تشخیص دوربین- واتسون : 92

۶-2-4 )معیارهای ارزیابی عملکرد پیش بینی : 92

٧-2-4 )آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفKs  : 94

3- ۴) آمار توصیفی. 94

4-4) آزمون فرضیه ها 96

1-4-4) مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها 96

2-4-4) ارزیابیعملکردپیشبینی. 97

3-4-4) آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول : 98

4-4-4 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم : 110

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه 125

2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 125

3-5) نتیجه گیری کلی پژوهش. 130

4-5 )پیشنهادها 130

1-4-5 )پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش. 130

2-4-5 )پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 131

5-5 )محدودیت های پژوهش. 131

پیوست ها

پیوست الف :جدول  مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 134

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 139

منابع لاتین: 141

فهرست منابع اینترنتی. 142

چکیده انگلیسی: 143

 

 

 

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود 9

جدول ۱-۴ اختصار آمارههای توصیفی. 95

جدول  2-4 مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها 96

جدول  ۳-۴ مقادیرآمارههایارزیابیقدرتپیش بینیبرایمدل. 97

جدول 4-4 آزمون فرضیه فرعی اول( فرضیه اصلی اول) 99

جدول 5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم ( فرضیه اصلی اول) 102

جدول 6-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی اول) 104

جدول 7-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی اول) 107

جدول 8-4 آزمون فرضیه اصلی اول. 109

جدول 9-4 آزمون فرضیه فرعی اول (فرضیه اصلی دوم) 112

جدول 10-4 آزمون فرضیه فرعی دوم (فرضیه اصلی دوم) 114

جدول 11-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی دوم) 117

جدول 12-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی دوم) 119

جدول 13-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 121

جدول 14-4 اختصار نتایج. 123

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه ارتباط بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد :

 

١-6-١) اهداف علمی پژوهش

١-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .

٢-  مطالعه ارتباط میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .

٣-  با در نظر داشتن این که بهره گیری کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این پژوهش می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

 

٢-6-١) اهداف کاربردی پژوهش

١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .

٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به اندازه حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .

٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .

۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی می باشد تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد گردید .

۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این پژوهش می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع گردد و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .

با در نظر داشتن اینکه این پژوهش در حال حاضر به مقصود پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای بهره گیری کننده ذیل مورد بهره گیری قرار گیرد :

١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به مقصود آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و مطالعه سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به مقصود آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و بهره گیری از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .

٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به مقصود آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .

۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به مقصود تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .

۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به مقصود طرفداری از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه - تز - رشته حسابداری