تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2مدل های جدید صندوق:

مدل های بومول، میلر- ارو و برانک سال ها پیش بنا شده می باشد ودر زمره مدل های پیچیده صندوق نیست. مدلهای مذکور ازپارامترهای ساده بهره گیری می کنند که علت آن محدودیت محاسباتی والگوریتمی دوره زمانی آن مدلها می باشد.  امروزه سطح محاسبات کمی مدیریت مالی پیشرفت زیادی کرده می باشد و یکی از علل عمده آن کاربرد رایانه درحوزه دانش مدیریت مالی می باشد. اکنون دیگرلازم نیست فرض گردد جریان های نقدی ورودی و خروجی صندوق از توزیع مورد نظر مدل برانکیا توزیع نرمال درطول زمان، تبعیت می کند. امروزه رایانه امکان طراحی الگوهای متنوع توزیع وجریان دریافت و پرداخت را در اختیار قرارمی دهد. در ده اخیر در حوزه مالی ، به جزمدل های خطی وغیرخطی، ازمدل های آشفتگی[1]، شبکه های عصبی[2] و انواع زیرمجموعه های آن به طورگسترده بهره گیری شده می باشد. امروزه بسته های نرم افزاری ومدلهای شبیه سازی سطح بالا به کارمی طریقه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

7-2مروری بر تحقیقات پیشین

در این بخش، تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با این موضوع اظهار می­گردد.

روکا و همکاران [3]:

درتحقیقی به مطالعه معضلات منتج به سرمایه­گذاری کمتر از حد و سرمایه­گذاری بیشتر از  حد پرداختند آنها نشان دادند تقابل بالقوه موجود میان مدیریت، مالکیت وام و وام دهندگان به ساختار سرمایه حاکمیت شرکتی و سیاستهای سرمایه­گذاری شرکت اثر گذاشته و منجر به افزایش اتخاذ تصمیمات ناکارا توسط مدیریت و انجام سرمایه­گذاریهای غیر بهینه که هر دو از عوامل اصلی سرمایه­گذاری کمتر و بیشتر ازحد می­باشند. می­گردد، همچنین تصمیم­گیری اشتباه مدیران در انتخاب پروژه­های زیان ده و یا دارای ریسک بالا منجر به سرمایه­گذاری کمتر از حد یا بیشتر شده و منافع مالکان و وام دهندگان را با مشکلاتی مواجه می­سازد.

 وردی:

وی در تحقیقی به مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری­ مالی و کارایی سرمایه­گذاری در نمونه­ای متشکل از 38،062 شاهد (شرکت- سال) در طی سالهای 1980 تا 2003 پرداخت وی کیفیت گزارشگری مالی را با بهره گیری از مدل جونز و از طریق نمودار کیفیت اقلام تعهدی مطالعه نمود و نشان داد که شاخص­های کیفیت گزارشگری مالی هم با سرمایه­گذاری کمتر از حد و هم با سرمایه­گذاری بیش از حد ارتباط­ای منفی دارد گذشته از این نتایج، وی دریافت که ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه­گذاری بیش از حد برای شرکت­هایی که دارای مانده وجه نقدی بیشتری هستند و سرمایه­گذاران پراکنده­ای دارند بسیار قوی می­باشد که این امر خود تصریح دارد به اینکه کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از معضلات نمایندگی و در نتیجه هزینه­های سهامداران برای نظارت بر مدیریت را کاهش داده و منجر به گزینش صحیح پروژه­های می­گردد ایشان همچنین نشان داد ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه­­گذاری کمتر از حد برای شرکتهایی که با محدودیت دارای تأمین مالی مواجه بوده قوی­تر می­باشد در نهایت، محقق در این پژوهش اثبات می­کند که ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی) و کارایی سرمایه­گذاری برای شرکت­های دارایی محیط اطلاعاتی با کیفیت پایین، قوی­تر می باشد.

[1]. chaos model

[2].Neural network

[3]. Rocca et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری