عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1-1 مقدمه

در این فصل پس از اظهار مساله پژوهش به اهمیت و ضرورت پژوهش می پردازیم همچنین اهداف پژوهش را اظهار می کنیم و سپس به چارچوب نظری و مدل تحلیلی پژوهش تصریح می کنیم در ادامه به ارائه فرضیات پژوهش و تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش می  پردازیم .

 

2-

 

3-1بیان مسئله

توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم وهدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی شده و ازسوی دیگر ، باتوجه به جهت گیری سرمایه گذاران  (مبتنی بر ریسک  و بازده) سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شدکه از سود بیشتر یا ریسک کمتری برخورداراست و این امردرنهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد گردید . باتوجه به تحولاتی که درجهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل معضلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راهکارهای مناسبی برای بهره گیری بهترازامکانات وثروتهای دردسترس  خودهستند . دراین راستا یکی ازراه کارهای مهم بسط وتوسعه سرمایه گذاری می باشد. هدف از سرمایه گذاری در سهام شرکتها، حداکثر کردن سود و رفاه سرمایه گذار می باشد. برای رسیدن به این هدف، بایستی تصمیمات سرمایه گذاری مناسبی اتخاذ گردد

وجه نقد ازاین حیث دارای اهمیت می باشد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجوکند که ارزش سهام را افزایش می دهد.  بدون دراختیارداشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام قبضه های مالکیتی، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران وکاهش بدهی هاامکان پذیرنمی باشد. ازطرف دیگر، وجه نقد بایستی درسطحی نگهداری گردد که بین هزینه نگهداری وجه نقد وهزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرارشود.

نقدینگی توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت  نشان می دهد به بیانی دیگر نقدینگی شرکت ارتباط بین وجه نقدی می باشد که در کوتاه مدت در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت و وجه نقدی که شرکت به آن نیاز خواهد داشت نمود اصلی اندازه نقدینگی شرکت دارایی های جاری می باشد. نیروهایی برای کاهش نقدینگی (اندازه بدهی های جاری) وجود داردکه در محاسبه اندازه نقدینگی اهمیت دارد.

شرکتها برای مصارف خود نیازمند وجه نقد می باشند که اندازه وجوه نقد نیز بستگی به سطح نیازمندی های شرکت دارد تحت چنین شرایط شرکتها نیازمند نگهداری سطوح قابل قبول وجه نقد می باشند. در صورتی که این سطح نگهداری کمتر از اندازه مورد انتظار و ضروری برای شرکت باشد، مدیریت برای تامین مالی طرح ها و پروژه های خود مجبور به تامین مالی خواهند گردید که هزینه هایی مانند هزینه های بهره را به شرکت تحمیل خواهد نمود و پیامد افزایش هزینه های بهره کاهش سود آوری شرکت ها و کاهش بازده شرکت خواهد بود که می تواد منجر به افزایش هزینه های سرمایه نیز بشود. از طرفی نگهداری سطوح مازاد بر نیازهای شرکت منجر خواهد گردید تا شرکت متحمل هزینه فرصت از دست رفته بشود یعنی در صورت عدم بهره گیری از وجوه نقد برای سرمایه گذاری های جدید شرکت فرصتهای سود آور را از دست خواهد داد و این نیز می تواند منجر به کاهش سودآوری شرکت گردد که این بار از طریق از دست دادن فرصتهای جدید خواهد بود . لذا نگهداری سطح قابل قبول و اقتصادی وجه نقد در شرکت و مدیریت نقدینگی شرکت یکی از عوامل تاثیر گذار بر سود اوری شرکتها و می تواند ثروت سهامداران را به حداکثر برساند و اگر این طور نباشد می تواند باعث سوء مدیریت در شرکت گردد و در نهایت سهامداران شرکت دچار زیان شوند.

مدیران با سرمایه گذاری در طرحهای و پروژه های مختلف کوشش دارند تا سودآوری و جریان وجه نقد آتی شرکت را نیز تامین نمایند. لذا گاهی مدیران اقدام به سرمایه گذاری های بیش از اندازه در شرکت می نمایند که باعث بروز مسائلی مانند کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می گردد و می تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی نیز بشود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری