عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

هموار سازی سود

هموارسازی سود نوعی دستکاری در سود می باشد که با هدف نمایش یک جریان پایدار و فزآینده از سود در گزارش های مالی انجام می گردد. بعبارت دیگر هموارسازی سود موجب کاهش نوسانات سود می گردد همچنین بایستی اضافه نمود که در این بین تنها از تغییرات سود و دامنه آن کاسته می گردد و در بلند مدت چیزی به سود گزارش شده اضافه نمی گردد. لازمه چنین اقدامی وجود ذخایر کافی در حساب ها برای جبران کاستی های سود در یک دوره می باشد. می توان هموار سازی سود را نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن(عادی ساختن) سود دانست که مدیریت می خواهد بدین وسیله به یک سطح مطلوب و مورد نظر از سود، دست یابد. مشاهدات هوپ ورث3(1953) حکایت از آن داشت که«…به مقصود هموارسازی یا هم سطح کردن سود خالص یک دوره و از بین بردن نوسان های سود… از روش های گوناگون حسابداری بهره گیری می گردد و شرکت ها می کوشند بدین وسیله سود خالص را به دوره های حسابداری متوالی تخصیص دهند.»

 

 

به دنبال این ادعا، موسن[1] ، دانز[2] ، وگوردن[3] ، بحث هایی را مبنی براینکه انگیزه مدیران برای هموارسازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدیریت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد، به صورتی دقیق تر، مطرح کردند. گوردن دیدگاه خود را درمورد هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت:

قضیه1: شاخصی را که مدیریت شرکت در فرآیند انتخاب از میان روش های گوناگون حسابداری به کار می برد بر این اساس قرار دارد که مطلوبیت یا رفاه اقتصادی به حداکثر برسد.

قضیه2: افزایش مطلوبیت مدیریت از جهت 1) امنیت شغلی، 2) سطح درآمد و نرخ رشد در آن و 3) سطح و نرخ رشد در اندازه یا بزرگی شرکت.

قضیه3: تأمین هدف های مدیریت ابراز شده در قضیه 2 تا حدی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد، یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری بکنند امنیت شغلی، درآمد و سایر خواست های مدیریت نیز بیشتر خواهد گردید.

قضیه4: رضایت سهامداران نسبت به اندازه افزایش متوسط نرخ رشد سود شرکت(یا متوسط نرخ بازده سرمایه)و ثبات سود شرکت. این قضیه به شیوه های راحت و عیان در قضیه شماره 2 مورد تأیید قرار می گیرد.

قاعده: با فرض اینکه چهار قضیه بالا مورد قبول واقع شوند یا صحت آنها به اثبات برسد، می توان چنین نتیجه گیری نمود که، مدیریت در محدوده قدرت خود، یعنی محدوده ای که مقررات حسابداری مجاز می داند، می کوشد: 1) سود مورد گزارش را هموار سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار کند. مقصود ما از «هموار سازی نرخ رشد سود» این می باشد که: اگر نرخ رشد بالا باشد رویه ای از حسابداری به کار برده خواهد گردید که آن را کاهش دهد و عکس این نیز صادق می باشد (دستگیر، سجادی و ثابت، 1386،ص 23)4.

بیدل من  هموار سازی سود را به بهترین شکل ممکن، بصورت زیر اظهار کرده می باشد:

می توان هموار سازی سود خالص مورد گزارش را به این شکل تعریف نمود: اقدام آگاهانه برای کاستن از نوسان های ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند.

به این مفهوم، هموار سازی سود نمایانگر تلاشی می باشد که مدیریت انجام می دهد تا تغییرهای غیر عادی سود را به آن حد کاهش دهد که با در نظر داشتن اصول حسابداری و مدیریت سالم، مجاز می باشد (نوروش و همکاران، 1385،ص 166)1 .

برای روشن تر شدن موضوع  هموار سازی انواع هموار سازی و همچنین روشهای هموار سازی ارائه می گردد:

3.Hopeworth ,1953

[1] . Mousen

[2] . Downs

[3] . Gordon

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف  پژوهش:

اهداف علمی پژوهش

اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی که در آن علم به کار می رود، بستگی دارد هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های پژوهش با بهره گیری از روش های ذکر گردیده درآن می باشد، در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد، امید می باشد این پژوهش بتواند در بالا بردن دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری موثر بوده و معیاری برای ارزیابی عملکرد حسابرسان فراهم نموده، همچنین زمینه ای برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی فراهم کند.

اهداف کاربردی پژوهش

حل معضلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی وارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس پویا و پایدار بایستی همواره مورد توجه قرار گیرد. با در نظر داشتن اینکه تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذار به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند، شرکت های سرمایه گذاری، تحلیل گران بازار سرمایه و کارگزاران بورس اوراق بهادار وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی بعنوان اصلی ترین کاربران این پژوهش محسوب

می شوند. ارائه اطلاعاتی در ارتباط با مدیریت سود و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی در شرکت های سرمایه پذیر می تواند شرکت های سرمایه گذاری وتحلیل گران بازار سرمایه را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری یاری دهد. همچنین با توجه اینکه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار الزامی می باشد مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی  می تواند اطلاعات مفیدی برای کارگزاران بورس فراهم نموده ومعیاری برای ارزیابی  ارائه منصفانه صورت های مالی این شرکت­ها باشد.

رعایت نکردن الزامات افشای اصول پذیرفته شده حسابداری ممکن می باشد به گونه مستقیم به کیفیت ضعیف کار حسابرسی مربوط باشد، و رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با افزایش اندازه موسسه حسابرسی افزایش یابد. لذا مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تدوین استانداردهای جدید در اختیار تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی قرار دهد. همچنین این پژوهش می تواند با ارائه اطلاعاتی در مورد عامل مدیریت سود واحدهای انتفاعی و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی های انجام شده در این واحدها کمکی در جهت اخذ تصمیمات مناسب تر و انتقال صحیح منابع برای آنها فراهم کند.

پایان نامه تبیین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه تبیین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری