عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2تاریخچه شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی

شرکت آب وفاضلاب شهری استان مرکزی طبق قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و بمنظور ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در محدوده قانونی شهرهای تابعه در تاریخ 11/12/1370 با سرمایه دویست میلیون ریال تاسیس گردید.

این شرکت هم اکنون در 27 شهر فعالیت دارد و مرکز آن در شهر اراک می باشد .جمع تعداد انشعابات این شرکت تا پایان سال 1387 براساس اعلام شرکت     231949  انشعاب آب و  74499   انشعاب فاضلاب می باشد و 638000 متر توسعه شبکه آب و 296900متر خط انتقال آب و 162 حلقه چاه 950000متر لوله گذاری فاضلاب انجام شده می باشد .

3-3-2موضوع وهدف شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی

ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مربوط به جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود.

 • بهره برداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب شهری بعد از آبگیر نظیر تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال ، منابع ، چاهها، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع .
 • بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب ، تصفیه خانه ها وایستگاههای پمپاژ مربوطه .
 • اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب شهری .
 • اجرای طرحهای جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب.
 • اجرای طرحهای تامین و انتقال آب با در نظر داشتن تبصره 3 ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
 • سرمایه گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهایی که با اهداف و وظایف شرکت مربوط باشد بمنظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای شرکت .
 • انجام امور تحقیقاتی ، آموزشی در راستای اهداف شرکت و متناسب با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
 • تشکیل شرکتهای جدید بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب (اساسنامه شرکت ، 1371، 1 )1.

 

4-3-2مرکز شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی

مرکزاصلی شرکت شهر اراک بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهای استان مرکزی می باشد.

 • شرکت می تواند با موافقت ریاست مجمع عمومی در شهرها و مناطق حوزه اقدام خود به تشکیل شعب ، نمایندگی یا دفاتر پشتیبانی مبادرت نماید.
 • تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت می تواند در خارج از محدوده شهرها نیز مستقر باشد.
 • شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور آن بر طبق قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب ومقررات اساسنامه اداره خواهد گردید.
 • مدت شرکت ازتاریخ تاسیس نامحدود می باشد (همان منبع، 2)2.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پرسش های  فرعی :

 • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری