تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1چارچوب نظری پژوهش

مودیلیانی و میلر [1] (1958) اظهار کردند که در یک بازار کارا، اندازه و نوع سرمایه گذاری واحد های تجاری مستقل از ساختار مالی و اندازه نقدینگی آنها می باشد. به بیانی دیگر مطابق با ادبیات نئو کلاسیک مالی بازار کارا با تامین مالی به موقع و کافی پروژه ها دارای چشم انداز روشن و مثبت باعث می گردد که مدیران شرکتها تا هنگامی که نرخ بازده نهایی سرمایه گذاری صفر گردد به انجام سرمایه گذای مبادرت ورزند توبین[2](1998). از این رو نباید ارتباطی بین اندازه وجه نقد و سرمایه گذاری نظاره شودبیدل و هیلاری[3](2006). اما وجود بعضی مسائل، این استنباط را مخدوش می نماید. وجود مسئله نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی و از طرف دیگر سهمیه بندی سرمایه[4] عواملی هستند که می تواند استنباط فوق را در اقدام رد نماید.  مطابق با تئوری بیدل و هیلاری نباید ارتباط ای بین وجه نقد و اندازه سرمایه گذاری نظاره گردد. زیرا که می توان با تامین مالی پروژه ها تا زمانی که نرخ بازده نهایی پروزه صفرشود  به انجام سرمایه گذاری مبادرت نمود. اما در اقدام وجود بعضی مسائل می تواند تئوری های فوق را به چالش بکشد. از طرفی وجود فرضیه بازار کارا و اینکه بازار تمامی اطلاعات درج شده در صورتهای مالی را در قیمت منعکس می نماید انتظار بر این می باشد که سرمایه گذاران وبازار سرمایه آگاهی کافی نسبت به ارزش وجوه نقد در شرکتها و آینده شرکتها با در نظر داشتن اندازه سرمایه گذارای آنها داشته باشند .

نتایجی که نشان دهد سرمایه گذاران وجوه نقد شرکتها را در شرایط مختلف سرمایه گذاری کمتر ارزیابی می کنند مغایر با فرضیه بازار کارا و سرمایه گذار آگاه می باشد.

چارچوب نظری پژوهش مبنایی می باشد که پژوهشگر براساس آن درمورد ی ارتباط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند بطور اختصار چارچوب نظری به ارتباط ی بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل ، وابسته ، کنترل و…. که تصور می گردد در پاسخ و حل مساله پژوهش تأثیر دارند می پردازد ، به اظهار دیگر چارچوب نظری پژوهش یک الگوی مفهومی می باشد مبتنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند و بطور کلی از پیوندهای درونی میان متغییرهایی که سرانجام در پویایی جایگاه مورد مطالعه تأثیر داشته اند گفتگو می کند .

– متغیر مستقل به متغیری گفته می گردد که به وسیله ی آن متغیر وابسته تبیین می گردد بعبارت دیگر این متغیر  ، متغیر درون داد ، متغیر علت و تاثیر گذار می باشد .

– متغیر وابسته به متغیری گفته می گردد که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار گیرد بعبارتی این متغیر ، متغیر معلول می باشد و تغییراتش تابع تغییرات متغیر یا متغیرهای مستقل می باشد .

– متغیر کنترل به متغیری گفته می گردد که روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد و محقق با علم و آگاهی به وجود چنین متغیری ، اثر آن را خنثی در نظر می گیرد.

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر  متغیرهای مستقل هزینه پژوهش وتوسعه،داراییهای غیرنقد،داراییهای نقد،هزینه بهره،سود قبل از اقلام غیرمترقبه و… برمتغیرهای وابسته ارزش نهایی وجه نقد،ارزش بازاروسرمایه گذاری برای طرحهای جدید پردازد .

[1].Modigliani & Miller,(1958)

[2].Tobin,1998

[3].Biddle &Hilary,2006

[4].Capital Rationing

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری