عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2چه خدماتی را بایستی برون‌سپاری نمود؟

1) هر چه‌ فعالیت‌ خدماتی‌ ملموس‌ و مشخص‌ترباشد تمایل‌ به‌ برون‌سپاری‌ آن‌ فعالیت‌ بیشتر می باشد‌.
2) هر چه‌ فعالیت‌ خدماتی‌ استانداردپذیرتر باشد تمایل‌ بیشتری‌ به ‌برون‌سپاری‌ آن‌ فعالیت‌ هست.
3) هر چه‌ اندازه‌ تفکیک‌ناپذیری‌ فعالیت‌کمتر باشد تمایل‌ جهت‌ واگذاری‌ این‌ گونه‌ فعالیت‌ کمتر می باشد‌.
4) هر چه‌ فعالیتها بیشتر معطوف‌ به‌ استاندارد کردن‌ باشد تمایل‌ بیشتری‌جهت‌ واگذاری‌ فعالیتها هست.

5) هرچه‌ پیچیدگی‌ فعالیتهای‌ خدماتی ‌بیشتر باشد تمایل‌ کمتری‌ به‌ برون‌سپاری ‌آن‌ فعالیت‌ احساس‌ می گردد.
6) هرچه‌ تماس‌ فعالیتهای‌ خدماتی‌ با مشترک‌ بیشتر باشد تمایل‌ جهت ‌برون‌سپاری‌ آن‌ فعالیت‌ کمتر می باشد‌.

7) هر چه‌ فعالیت‌ خدماتی‌ اصلی‌تر باشد ارتباط مستقیم‌ بین‌ تفکیک‌پذیر واستانداردپذیر بودن‌ آن‌ و تقاضا برای‌گرایش‌ به‌ برون‌سپاری‌ قوی‌تر می باشد‌.

8)هرچه‌ فعالیتهای‌ خدماتی‌ اصلی‌ترباشد ارتباط‌ معکوس‌ بین‌ پیچیدگی‌، عدم‌تفکیک‌پذیری‌ و تماس‌بامشتری‌وتقاضابرای‌گرایش‌به‌برون‌سپاری‌ضعیف‌تراست‌.
9)هرچه‌اهمیت‌فعالیتهای‌ خدماتی‌بیشتر باشد ارتباط معکوس‌ بین‌ ناملموسی‌، تفکیک‌ناپذیری‌ وتماس‌بامشتری‌باتمایل‌به‌برون‌سپاری‌ این‌ گونه‌ فعالیتها قوی‌تر می باشد‌.
10) هرچه‌اهمیت‌ فعالیتهای‌ خدماتی‌بیشتر باشد ارتباط مستقیم‌ بین‌ عدم‌استانداردپذیری‌ تعیین‌ قیمت‌ براساس‌ رقابت‌ و پیچیدگی‌ فعالیت‌ با تمایل‌ به‌ برون‌سپاری‌ این‌ گونه‌ فعالیتها ضعیف‌تر می باشد‌.

11) هرچه‌ تأمین‌کنندگان‌ و ارایه‌دهندگان‌فعالیتهای‌ خدماتی‌ بیشتر باشد و فعالیت ‌ملموس‌، استانداردپذیر و تفکیک‌پذیرتر باشد گرایش‌ به‌ برون‌سپاری‌ این‌ گونه‌فعالیتها قوی‌تر می باشد‌ (اشرف زاده ،1385، 2)1.

 

6-3-2فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب که قابل برون سپاری هستند.

در حال حاضرفعالیتهای که در شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی قابل برون سپاری هستند شامل :

 • امور نقلیه ، خدمات رایانه ای ، دبیر خانه ، نظافت و آبدارخانه و حراست و نگهبانی ساختمان های اداری در بخش خدمات عمومی .
 • قرائت کنتور و توزیع قبوض ، فروش انشعاب ، وصول مطالبات ، نصب انشعاب، تعویض کنتور ، اصلاح انشعاب در بخش خدمات مشترکین .
 • خطوط انتقال آب ، شبکه توزیع آب وانشعابات آب و همچنین خطوط جمع آوری ، شبکه فاضلاب و انشعابات فاضلاب د ربخش حوادث واتفاقات .
 • نمونه برداری و آزمایشات مربوطه و کالیبراسیون تجهیزات در بخش آزمایشگاه.
 • تاسیسات تامین آب ( چاه ها ، مخازن ، گندزدایی)، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ (مکانیکال ، الکتریکال) ، شبکه توزیع آب (مرئی سازی ، شستشوی شبکه )، تصفیه خانه آب ، سامانه آب شیرین کن ، تصفیه خانه فاضلاب ، شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب (پیمایش ، همسطح سازی ، شستشوی شبکه )، تاسیسات تله متری و کنترل از راه دور، حراست و نگهداری از تاسیسات در بخش بهره برداری و نگهداری از تاسیسات .
 • بازدید شیرآلات مربوطه ، مانور شبکه توزیع آب ، بازرسی شبکه های فاضلاب در بخش عملیات بازرسی.
 • تامین آب و خطوط انتقال و شبکه توزیع و همچنین تصفیه خانه های آب و فاضلاب و شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب در بخش احداث و توسعه .
 • اصلاح و بازسازی شبکه انشعابات آب و فاضلاب در بخش اصلاح و بازسازی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری