عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

4-2سیستم جامع مدیریت نقدینگی:

هدف اصلی مدیریت، نقدینگی مطلوب می باشد. یعنی شرایطی که شرکت با مازاد نقدینگی یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشد در یک نگاه کلی برای تحقق نقدینگی 2 دسته شرایط و الزامات قابل شناسایی می باشد. دسته اول شرایط و الزاماتی که به درون شرکت مربوط می باشد و دسته دوم شرایط و الزاماتی که به عنوان عوامل محیطی مرتبط می باشد(رودپشتی وکیانی،1387،102)[1].

دسته اول شرایط درونی:

1) حد مطلوب نقدینگی: از آنجایی که وجوه کوتاه مدت شرکت در دارایی‌های جاری سرمایه گذاری می گردد و این دارایی‌ها از یک طرف کم بازده و از طرف دیگر ضامن حفظ توان نقدینگی شرکت هستند لذا اولین سؤالی که شرکت با آن مواجه می باشد این می باشد که حد بهینه و مطلوب این دارایی‌ها چیست  و چگونه تعیین می گردد به گونه ای اندازه آن نه بیش از حد نیاز باشد و شرکت از راکد ماندن سرمایه متضرر گردد (هزینه فرصت) و نه کمتر از حد باشد که با کمبود نقدینگی مواجه باشد.

2) سرمایه گذاری و تامین مالی کوتاه مدت: به هر حال تعیین حد مطلوب نقدینگی تنها یک مرحله از مدیریت نقدینگی می باشد، آن چیز که که اهمیت دارد این می باشد که شرکتها بتوانند وجوه مازاد بر این حد را در کوتاه مدت سرمایه گذاری نمایند و کمبود وجوه را بتوانند در کوتاه مدت تامین نمایند.

3) مدیریت مطالبات وموجودی ها: برای اداره نقدینگی شرکت یک شرط لازم دیگر این می باشد که شرکت بتواندخطی مشی‌هاو اقدامات مناسبی درمواجه با مطالبات وموجودی کالا اتخاذ کند ازجمله الف) شرکت دارای سیاست اعتباری مشخص باشد و به آن اقدام کند به بیانی دیگر مشخص کرده باشد که شرایط فروش به مشتریان مختلف چیست و به چه کسانی اعتبار دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) شرکت دارای سیاستها و روشهای مناسبی برای نظارت بر حسابهای دریافتی و وصول مطالبات باشد.

ج) شرکت در نگهداری موجودی کالا به گونه‌ای اقدام کند که هدف سودآوری (مخصوصاً در شرایط تورمی) که باعث افزایش موجودی کالا می گردد لطمه ای به هدف نقدینگی نزند.

د) در زمینه پرداخت صورت حسابهای شرکت دارای سیاستها و روش‌های معینی می باشد که هم امکان بهره گیری از فرصتهای مربوط به این شیوه تامین مالی را فراهم می کند هم اینکه جنبه اخلاق و انصاف در برخورد با طلبکاران شرکت را نیز رعایت می کند.

4) برنامه ریزی نقدینگی: برنامه ریزی نقدینگی شرکت به عنوان اصلی ترین جزء و پوشش دهنده سایر اجزاء شناخته می گردد. که در زمینه برخورد فعال در ابعاد فوق را فراهم می کند به بیانی دیگر اگر شرکت حد مطلوب نقدینگی را تعیین کرده باشد برای دستیابی به ترکیب بهینه دارایی‌ها و بدهی‌های جاری بایستی اقدام به برنامه ریزی نقدینگی نماید.

شرایط و الزامات مدیریت بهینه سرمایه در گردش: موارد 4 گانه فوق تصریح به 4 عنصر اساسی در مدیریت نقدینگی دارد. این عوامل در کنترل شرکت هستند و شرکت به وسیله آنها می‌تواند به وضعیت نقدینگی مطلوب دست یابد اما آن چیز که در اعمال مدیریت نقدینگی مهم می باشد عواملی محیطی و خارج از کنترل شرکت می باشد. فراهم نبودن این زمینه‌ها مدیریت نقدینگی را با نواقص و مشکلاتی مواجه می کند.

دسته دوم، الزاات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی:

1) نهادهایی که شرکتها را در وجود تعیین اعتبار مشتریان کمک می کند. با در نظر داشتن اینکه بخش مهمی از نقدینگی در حسابهای دریافتنی تبلور پیدا می کند لذا شرکتها برای جلوگیری از هزینه‌های لاوصول این مطالبات بایستی براساس اعتبار سنجی‌های مناسب اقدام به فروش نسیه نماید. انجام مستقیم امور اعتبار سنجی توسط شرکت کار مقرون به صرفه نیست.

2) وجود فرصتهای سرمایه گذاری کوتاه مدت در بازارهای پولی: شرکتها جهت بهره گیری بهینه از نقدینگی بایستی به بازار پول دسترسی داشته باشند و بتوانند مازاد نقدینگی را در ابزارهای مالی مناسب سرمایه گذاری کنند و یا کسری نقدینگی را با شرایط ارزان از بازار پول تامین نمایند.

3) وجود فرصتهای تامین مالی کوتاه مدت در بازار پولی: هر چه قدر بازار پول در تسهیل نقل و انتقالات وجوه کوتاه مدت کارسازتر باشد مدیریت نقدینگی شرکتها نیز آسانتر انجام می گردد. اگر این طور نباشد زنجیره مدیریت نقدینگی کامل نمی‌گردد.

4) وجود سیستمها و روش‌های عرضه خدمات مناسب بانکی و ارتباطی: سیستمها و روش هایی که بانک‌ها از طریق آن خدمات بهتری را در وصول مطالبات و یا هرگونه نقل و انتقالات وجوه درگیر ارائه می‌دهند و به علاوه ابزارهای مناسب ارتباطی در این جهت یکی از ضرورتهاست.

5)‌مقررات و قوانین: وجود مقررات و قوانینی که بتواند شرایط اطمینان بخشی را در بازار پول و سرمایه حاکم نماید برای مدیریت نقدینگی بسیار مهم می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری