عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت پژوهش

شرکت های خصوصی بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهند و با در نظر داشتن آن که طریقه خصوصی سازی با اجرای اصل 44 شتاب بیشتری گرفته می باشد ولزوم حسابرسی با کیفیت صورت های مالی این شرکت ها برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران و وجود انگیزه های مدیران برای اعمال مدیریت در سود، لازم می باشد ارتباط بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی به مقصود ارائه اطلاعاتی که جهت تصمیم گیری بهتر بهره گیری کنندگان این صورت ها، مطالعه ومشخص گردد. همچنین در ایران از لحاظ نظری چند سالی می باشد که مبارزه با مفاسد اقتصادی به گونه جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته می باشد. در سال های اخیر درایران، اندازه و تعداد شرکت های سهامی عام در حال گسترش می باشد و به تبع آن بهره گیری کنندگان ازاطلاعات حسابداری نیز در حال افزایش هستند، انتظار می رود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید. از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته، فاصله بین مدیریت سود وتقلب های گزارش شده چندان زیاد نیست و با در نظر داشتن این که وظیفه اصلی حسابرسان کشف تقلب نیست،  در این پژوهش با مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی امید می باشد که خطر تقلب در شرکت هایی که مدیریت سود کرده اند را هم به بهره گیری-

کنندگان وهم به حسابرسان یادآوری گردد.

 

8-1 حدود مطالعاتی

 قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش شش سال از سال 1381 تا سال 1387 بر مبنای گزارش های منتشره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

قلمرو مکانی

جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

9-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات

  • مدیریت سود : دی جورج[1] (1999) مدیریت سود را نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای بعضی از تصمیم های خاص، مثل پیش بینی تحلیل گران و یا برآورد طریقه سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تعریف کرده می باشد. در این پژوهش مقصود از مدیریت سود، مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق مدل تعدیل شده جونز [2](1995) محاسبه شده می باشد.
  • اقلام تعهدی اختیاری : اقلام تعهدی اختیاری به درآمدها و هزینه هایی اطلاق می گردد که مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نبوده و مدیریت یک واحد انتفاعی می تواند براساس ابزارهای حسابداری که در چارچوب و مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد، آنها را کم یا زیاد کند و از این طریق سود واحد انتفاعی را کمتر یا بیشتر از واقع نشان دهد. مانند هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر و هزینه مطالبات مشکوک الوصول. و در این پژوهش مقصود از اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد (مونس خواه، 1389،ص 8)3.

1.Degeorge,1999

2.Jones,1995

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف  پژوهش:

اهداف علمی پژوهش

اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی که در آن علم به کار می رود، بستگی دارد هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های پژوهش با بهره گیری از روش های ذکر گردیده درآن می باشد، در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد، امید می باشد این پژوهش بتواند در بالا بردن دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری موثر بوده و معیاری برای ارزیابی عملکرد حسابرسان فراهم نموده، همچنین زمینه ای برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی فراهم کند.

اهداف کاربردی پژوهش

حل معضلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی وارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس پویا و پایدار بایستی همواره مورد توجه قرار گیرد. با در نظر داشتن اینکه تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذار به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند، شرکت های سرمایه گذاری، تحلیل گران بازار سرمایه و کارگزاران بورس اوراق بهادار وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی بعنوان اصلی ترین کاربران این پژوهش محسوب

می شوند. ارائه اطلاعاتی در ارتباط با مدیریت سود و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی در شرکت های سرمایه پذیر می تواند شرکت های سرمایه گذاری وتحلیل گران بازار سرمایه را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری یاری دهد. همچنین با توجه اینکه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار الزامی می باشد مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی  می تواند اطلاعات مفیدی برای کارگزاران بورس فراهم نموده ومعیاری برای ارزیابی  ارائه منصفانه صورت های مالی این شرکت­ها باشد.

رعایت نکردن الزامات افشای اصول پذیرفته شده حسابداری ممکن می باشد به گونه مستقیم به کیفیت ضعیف کار حسابرسی مربوط باشد، و رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با افزایش اندازه موسسه حسابرسی افزایش یابد. لذا مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تدوین استانداردهای جدید در اختیار تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی قرار دهد. همچنین این پژوهش می تواند با ارائه اطلاعاتی در مورد عامل مدیریت سود واحدهای انتفاعی و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی های انجام شده در این واحدها کمکی در جهت اخذ تصمیمات مناسب تر و انتقال صحیح منابع برای آنها فراهم کند.

پایان نامه تبیین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه تبیین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری