عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

) به مقصود جلوگیری از معضلات تعهدات استقراض و کوشش برای کم کردن هزینه های سیاسی

شرکت ها بایستی از وام ها و بدهی هایی که تعهداتی را در صورت عدم دسترسی به سودی معین ایجاد می کند، اجتناب کنند. زیرا که در صورت برآورده نشدن این تعهدات اعتبار دهنده ممکن می باشد نرخ بهره بیشتری را طلب کند و یا اینکه پرداخت یکجای طلب خود را درخواست نماید. در نتیجه بعضی از شرکت ها ممکن می باشد از مدیریت سود به مقصود جلوگیری از نقض تعهدات ذکر گردیده  بهره گیری نمایند. از طرف دیگر بعضی از شرکت ها ممکن می باشد انگیزه کم نشان دادن سود خود را داشته باشند تا از معضلات سیاسی ناشی از بازده بیش از حد مورد انتظار جلوگیری کنند.

برای مثال اگر قیمت گازوئیل به شدت افزایش پیدا کند و کارخانجات نفتی سود بسیار زیادی به دست آورند. این مساله ممکن می باشد باعث ایجاد انگیزه در دولت برای افزایش مالیات بر درآمد شرکت های مذکور گردد و یا انگیزه برای کنترل کردن قیمت گازوئیل ایجاد نماید (همان منبع،ص48)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 3-9-3-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب

این اعتقاد برای سالیان متمادی وجود داشته وهنوز هم این باور هست که شرکت ها بایستی تغییرات شدید در سود خود را به حداقل برساند تا باعث حداکثر شدن قیمت سهام خود شوند. زیرا که یک بستر بسیار متغیر از سود به معنی ریسک زیاد می باشد در نتیجه سهام شرکت در مقایسه با سهام شرکت هایی که  طریقه سود نسبتا ثابتی دارندکاهش قیمت خواهدداشت. در نتیجه این شرایط برای شرکت ها، انگیزه ایجاد یک سود هموار با ضریب رشد معقول را به مدیریت القاء می کند (همان منبع،ص49)2.

 

4-9-3-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی

هیلی ، 1985  در پژوهشی نشان داد که سود بگونه ای توس مدیران مدیریت می گردد که باعث ایجاد حداکثر پاداش ناشی از سود را برای آنها به همراه داشته باشند. زمانی که سود کمتر از سطح مورد نیاز بدست آوردن پاداش مدیریت باشد، سود به سمتی مدیریت می گردد که حداقل مورد نیاز برای به دست آوردن آن پاداش را فراهم کند. برعکس، زمانی که سود در سطحی قرار می گیرد که از آن بالاتر برای مدیران ایجاد پاداش نمی کند، مدیران سود را به سمتی هدایت می کنند تا به سطحی پائین از حداکثر برسد تا در آینده از آن برای زمانی که سود بین حداکثر و حداقل می باشد بهره گیری کرده و به گونه ای  سود را مدیریت می کنند تا به حد بالا برسد .

 

5-9-3-2) تعویض مدیریت

در زمانی که احتمال تعویض مدیریت وجود داشته باشد  معمولا سود مدیریت می گردد، مدیریت یک شرکت عملکرد ضعیف، کوشش می کند سود را افزایش دهد تا از تعویض (اخراج) احتمالی خود جلوگیری کند. از طرف دیگر مدیریت جدید شرکت ممکن می باشد کوشش می کند بخشی از درآمدهای سالهای آتی را در دوره هایی نشان دهد که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و کم بودن درآمد را، در ابتدای دوره کاری خود ناشی از عملکرد نادرست مدیریت قبلی اعلام کند (همان منبع،ص126)3.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف  پژوهش:

اهداف علمی پژوهش

اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی که در آن علم به کار می رود، بستگی دارد هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های پژوهش با بهره گیری از روش های ذکر گردیده درآن می باشد، در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد، امید می باشد این پژوهش بتواند در بالا بردن دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری موثر بوده و معیاری برای ارزیابی عملکرد حسابرسان فراهم نموده، همچنین زمینه ای برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی فراهم کند.

اهداف کاربردی پژوهش

حل معضلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی وارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس پویا و پایدار بایستی همواره مورد توجه قرار گیرد. با در نظر داشتن اینکه تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذار به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند، شرکت های سرمایه گذاری، تحلیل گران بازار سرمایه و کارگزاران بورس اوراق بهادار وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی بعنوان اصلی ترین کاربران این پژوهش محسوب

می شوند. ارائه اطلاعاتی در ارتباط با مدیریت سود و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی در شرکت های سرمایه پذیر می تواند شرکت های سرمایه گذاری وتحلیل گران بازار سرمایه را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری یاری دهد. همچنین با توجه اینکه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار الزامی می باشد مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی  می تواند اطلاعات مفیدی برای کارگزاران بورس فراهم نموده ومعیاری برای ارزیابی  ارائه منصفانه صورت های مالی این شرکت­ها باشد.

رعایت نکردن الزامات افشای اصول پذیرفته شده حسابداری ممکن می باشد به گونه مستقیم به کیفیت ضعیف کار حسابرسی مربوط باشد، و رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با افزایش اندازه موسسه حسابرسی افزایش یابد. لذا مطالعه ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تدوین استانداردهای جدید در اختیار تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی قرار دهد. همچنین این پژوهش می تواند با ارائه اطلاعاتی در مورد عامل مدیریت سود واحدهای انتفاعی و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی های انجام شده در این واحدها کمکی در جهت اخذ تصمیمات مناسب تر و انتقال صحیح منابع برای آنها فراهم کند.

پایان نامه تبیین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه تبیین ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری