عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 عوامل بهای تمام شده:

هزینه های مواد، دستمزد وسربار طبق روشهای معمول حسابداری صنعتی در حسابهای مربوطه گردآوری می شوند. سپس این هزینه ها تجزیه وتحلیل گردیده واز طریق ثبتهای مناسب روزنامه به حساب دوایر مقصود می شوند (اقبالی منش ، 1382، 30)1.

هزینه مواد:

بهای تمام شده مواد مصرفی که بایستی به حساب کار در جریان ساخت دایره مربوطه مقصود گردد به روشهای مختلفی قابل دستیابی می باشد :

  1. در مورد مصرف مواد هر دایره برگه درخواست مواد جداگانه تنظیم گردد و در پایان دوره جمع آنها برابر جمع مواد مصرفی در دایره تلقی گردد.
  2. می توان جمع مواد مصرف شده را از ارتباط زیر بدست آورد:

موجودی موادآخردوره–(مواد خریداری شده طی دوره + مواد اول دوره ) = جمع مواد مصرفی

  1. برای بعضی صنایع مثل داروسازی می توان از فرمولهای خاصی برای تعیین نوع ومقدار مواد مصرفی بهره گیری نمود.
  2. در مواردی که مواد مشابهی بطور مرتب مورد بهره گیری قرار می گیرند، مصرف روزانه یا هفتگی به کمک فرمهایی به نام مصرف مواد قابل تعیین می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هزینه دستمزد:

در هزینه یابی مرحله ای ، هزینه دستمزد به حساب کالای در جریان ساخت دوایر مربوطه مقصود می گردد که این امر موجب حذف کارهای دفتری مربوط به گردآوری هزینه دستمزد هر سفارش خواهد گردید. در هزینه یابی مرحله ای بجای کارتهای اوقات کار مربوط به هر سفارش از کارتهای ساعت بهره گیری می گردد.

هزینه های عمومی (سربار):

در هزینه یابی مرحله ای ، گردآوری این هزینه ها ترجیحا از طریق حساب کنترل سربار انجام می گیرد. در پاره ای موارد بجای به کارگیری نرخهای جذب سربار ، از هزینه های واقعی سربار بهره گیری می گردد.

بهره گیری از سربارواقعی کارخانه زمانی مقدور می باشد که اندازه تولید محصولات در هر دور نسبتا ثابت باشد که در این حالت سربار کارخانه ازماهی به ماه بعد تقریبا بدون تغییر خواهد ماند. اما درصورت وجود یکی از شرایط زیر، بهره گیری از نرخهای از پیش تعیین شده سربار ضروری می باشد:

  1. در صورتیکه اندازه تولید از یک دوره به دوره بعد کم وبیش ثابت نباشد.

در صورتیکه هزینه سربار ، خصوصا هزینه سربار ثابت ، قسمت عمده ای از کل هزینه های تولید را تشکیل دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

  • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری