مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اخلاق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اخلاق تجاری یعنی مسئولیت شرکت در پاسخگویی به پیامدهای فعالیت هایی که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. شرکت بایستی در اتخاذ تصمیمات و انجام فعالیت ها و اجرای عملیات خود ٬ منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد. ذینفعان شرکت همه کسانی هستند که نتایج و پیامدهای تصمیمات و اعمال شرکت ها بر آنها اثر می گذارد. ذینفعان داخلی ٬ کارکنان و سهامداران هستند که به گونه مستقیم تحت تاثیر تصمیمات و عملیات سازمان قرار دارند و ذینفعان خارجی شامل شهروندان ٬ مشتریان ٬ عرضه کنندگان ٬ رقبا ٬ دولت و نهادهای اجتماعی اند. در نظر داشتن منافع ذینفعان و به گونه کلی جامعه ٬ برای شرکت ضروری می باشد. شرکت در برابر تمامی این ذینفعان مسئولیت هایی دارد. یکی از انگیزه های لازم برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ٬ ناشی از این باور می باشد که شرکتها مسئولیت دارند تا به صورتی اخلاقی اقدام کنند. کویم جونز[1] ،١٩٩۵ ٬ عقیده دارند که شرکت ها بایستی به صورت اخلاقی اقدام کنندو منافع تمام ذینفعان را در نظر بگیرند. پس اخلاق تجاری پیش شرط یک کسب و کار موفقی می باشد که می تواند منجر به رشد و توسعه همه جانبه گردد. الیت[2] ،٢٠٠١ ٬ معتقد می باشد که اخلاق تجاری تحت تاثیر سه عامل فرهنگی ٬ محیطی قرار می گیرد.

١.اخلاق در سطح کلان [3] جامعه : در این سطح الزامات مذهبی ٬ مسائل فرهنگی و سیاسی جامعه می باشد که بر نحوه اخلاق تجاری موسسه در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد.

٢. اخلاق در سطوح سلزمانی[4] : در این سطح به مسئولیت پذیری شرکت ها مربوط می شوند ٬ لذا می تواند تحت تاثیر طریقه تاریخی اخلاقیات در سازمان که ناشی از مدیریت های مختلف قبلی و فعلی می باشند ٬ قرار می گیرد.

٣. اخلاق در سطوح شخصی[5] : اینکه تک تک افراد در سازمان بایستی چه الزامات اخلاقی را رعایت نمایند تحت تاثیر محیط خانوادگی ٬ وابستگی به گروه های اجتماعی و محلی و گروه های مذهبی ٬ همچنین فرهنگ شخصی و حرفه ای و اعتقادات شخصی افراد قرار می گیرد.

بدیهی می باشد هماهنگی و تعامل بین سه سطح مذکور در تدوین آئین رفتار حرفه ای جهت تحقق اهداف مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اگر بپذیریم که سازمان مجموعه ای از روابط با ذینفعان متعدد می باشد ٬ عملکرد یک سازمان بایستی به گونه ای باشد که منجر به حفظ منافع همه ی گروه های ذینفع گردد ٬ رعایت چنین مکتوبات اخلاقی مستلزم ساز وکاری می باشد که در ادبیات مالی از آن به عنوان نظام راهبری شرکتی دانسته می گردد. استقرار چنین ساختاری بیانگر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد.

 

کمسیون اروپا[6] ٬ مسئولیت های تجاری شرکت ها را مفهومی می داند که علاوه بر گزارشگری فعالیت های تجاری موضوعاتی مثل مسائل زیست محیطی و گزارشگری اجتماعی و تعاملات شرکت با ذینفعان متعدد را شامل می گردد.

کمیسیون اروپا معتقد می باشد اگر چه طبق مفهوم فوق ٬ در حال حاضر تعداد روزافزونی از شرکت ها مشمول فرهنک مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می گردند. و لیکن رویکردهای متفاوتی برای ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت ها هست. در هر حال وجود چنین مسئولیتی از طرف همه ی شرکت ها امری پذیرفته شده می باشد٬ وظیفه ای که در حال حاضر به صورت داوطلبانه انجام می گردد. و باعث حفظ منافع بلندمدت شرکت ها خواهد گردید. مهمترین موضوعی که این کمیسیون به آن تصریح دارد موضوع ذینفعان بجای سهامداران می باشد. این موضوع از این امر ناشی می گردد که نگاه دنیای امروزی به شرکت ها یک نگاه کل نگر می باشد. بدین معنا که مبنای نظری رویکرد جدید در مورد شرکت ها مبتنی بر تئوری ذینفعان می بلشد. اساس این تئوری این می باشد که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق می باشد که بایستی به غیر از سهامداران به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. تا جائیکه عده ای بر این باورند که محیط زیست ٬گونه های جانوری و نسل های آینده نیز بایستی در زمره ی ذینفعان گنجانده شوند.

[1]. Quim and Jones 1995

[2]. Elliat,2001

[3]. The macro level

[4]. The orginazaticnal level

[5]. The personal level

[6]. Europe Commission

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

با در نظر داشتن موضوع پژوهش حاضر که به مطالعه ارتباط بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر می باشد :

١-6-١) اهداف علمی پژوهش

١-  مطالعه و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .

٢-  مطالعه ارتباط میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .

٣-  با در نظر داشتن این که بهره گیری کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این پژوهش می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-6-١) اهداف کاربردی پژوهش

١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .

٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به اندازه حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .

٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .

۴. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی می باشد تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد گردید .

۵. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این پژوهش می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع گردد و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .

با در نظر داشتن اینکه این پژوهش در حال حاضر به مقصود پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای بهره گیری کننده ذیل مورد بهره گیری قرار گیرد :

١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به مقصود آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و مطالعه سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .

٢- سهامداران و سرمایه گذاران به مقصود آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و بهره گیری از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .

٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به مقصود آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .

۴- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به مقصود تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .

۵- سازمان بورس اوراق بهادار ، به مقصود طرفداری از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه مطالعه ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

پایان نامه - تز - رشته حسابداری