عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 تعریف بهای تمام شده خدمات دفع فاضلاب

عبارت می باشد از مجموع هزینه های صرف شده برای خدمات مرتبط با یک متر مکعب فاضلاب ، اعم از هزینه های فرایندی نظیر جمع آوری ، پمپاژ ، انتقال ، تصفیه ، گند زدایی ، دفع مواد زاید و راهبری (تعمیر، نگهداری )و هزینه های غیر فرایندی نظیر مواد مصرفی ، انرژی ، خدمات مشتریان ، حقوق و دستمزد ، بیمه و هزینه های سرمایه ای  و مالی (حقوق صاحبان سهام ، بهره وام ها و اعتبارات دریافتی ). در صنعت آب و فاضلاب بهای تمام شده خدمات دفع فاضلاب مجموع هزینه های از نقطه ای که فاضلاب از مبادی مشترک (سیفون) خارج شده تا نقطه ای که لجن خشک از حوضچه های تصفیه خانه جدا می گردد می باشد.

اجزای اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده شامل مواد مستقیم (مواد ضدعفونی کننده ، خرید آب خام و برق مصرفی تاسیسات )، دستمزد مستقیم و هزینه های سربار می باشد (همان منبع ، 40)2.

 

3-6-4-2 هزینه های فرایندی تولید آب شرب

هزینه های فرایندی تولید آب شرب عبارتند ازهزینه های تامین آب ، هزینه های انتقال آب ، هزینه های ذخیره سازی آب ، هزینه های پمپاژ آب ، هزینه های تصفیه آب ، هزینه های توزیع آب  (همان منبع ، 42)3.

تعاریف تفضیلی عوامل فوق به تبیین زیر می باشد:

هزینه های تامین آب : شامل هزینه های صرف شده برای پرداخت حق آب بها ، حق النظاره و خرید آب خام از سدها و چاهها ، یا برای تامین آب از آب شیرین کن ها ، چاههای تحت مالکیت ، چشمه ها و قنات ها و نظایر آن می باشد.

هزینه های انتقال آب : شامل هزینه های خطوط انتقال آب ازمحل تامین آب تا محل توزیع آب اعم از هزینه های مربوط به لوله ها و حوضچه های قطع و وصل ، حوضچه های هوا  و تخلیه رسوب و تاسیسات جانبی خط انتقال بجز هزینه های مربوط به ایستگاههای پمپاژ می باشد.

هزینه ذخیره سازی آب :شامل هزینه های مربوط به مخازن آب اعم از زمینی ، هوایی ، بتنی ، فولادی ونظایر آن می باشد ، خواه مخزن به مقصود ذخیره سازی با مخزن مستقر در ایستگاه پمپاژ باشد.

هزینه های پمپاژ آب : هزینه های انجام شده برای پمپاژآب در ایستگاههای پمپاژ مستقر در خطوط انتقال و شبکه توزیع ، بدون احتساب هزینه های برق مصرفی می باشد.

هزینه های تصفیه آب : هزینه های مرتبط با تصفیه خانه های آب (بدون احتساب هزینه انرژی و مواد مصرفی )می باشد.

هزینه های توزیع آب : شامل هزینه های مربوط به شبکه توزیع آب ، حوضچه های موجود در شبکه ، شیرآلات و تاسیسات جانبی (بجز هزینه های ایستگاههای پمپاژ در شبکه توزیع ) ، خدمات مشتریان ، حوادث شبکه ونظایر آن می باشد.

 

4-6-4-2 هزینه های فرایندی خدمات دفع فاضلاب

هزینه های فرایندی خدمات دفع فاضلاب عبارتند از هزینه های شبکه جمع آوری فاضلاب ، هزینه های انتقال فاضلاب ، هزینه های تصفیه فاضلاب و هزینه های پمپاژ فاضلاب(خشایی ، 1387، 44)1.

تعاریف تفضیلی عوامل فوق به تبیین زیر می باشد:

هزینه های شبکه جمع آوری فاضلاب: شامل هزینه های مربوط به شبکه جمع آوری فاضلاب ، حوضچه ها ، منهول های موجود در شبکه ، شیرآلات و تاسیسات جنبی(بجز هزینه های ایستگاههای پمپاژ در شبکه جمع آوری )، خدمات مشتریان ، حوادث شبکه و نظایر آن می باشد.

هزینه های انتقال فاضلاب: شامل هزینه های خطوط انتقال فاضلاب از محل جمع آوری تا محل تصفیه ، هزینه های مربوط به لوله ها ، حوضچه ها ، آدم روها و تاسیسات جنبی خط انتقال بجز هزینه های مربوط به ایستگاههای پمپاژ می باشد.

هزینه های پمپاژ فاضلاب : هزینه های انجام شده برای پمپاژ فاضلاب در ایستگاههای پمپاژ مستقر در خطوط انتقال  و شبکه جمع آوری ، بدون احتساب هزینه های برق مصرفی می باشد.

هزینه های تصفیه فاضلاب : هزینه های مرتبط با تصفیه خانه های فاضلاب (بدون احتساب هزینه انرژی ومواد مصرفی ) می باشد.

  • درکلیه هزینه های فوق هم دربخش تولید آب شرب و هم  در بخش خدمات دفع فاضلاب هزینه خدمات قراردادی هست که در قسمت مربوط به خود با در نظر داشتن کدهای تعریف شده در سرفصل هزینه ها ثبت می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

  • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری