تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2عدم تقارن اطلاعات:

در تعریف بازارهای کارای اوراق بهادار مقرر بر این می باشد که اطلاعات در دسترس همگان قرار می­گیرند اما همواره یک عضو فعال در بازار اقلام مورد معامله چیزهایی می­داند که عضو دیگر از آن آگاه نیست هنگامی که چنین وضعی وجود داشته باشد گفته می­گردد بازار دارای یک ویژگی خاص می باشد که آنرا نامتقارن بودن اطلاعات می­نامند (بیدل و هیلاری 2006) به بیانی دیگر هنگامی که یکی از طرف­ها  نسبت به دیگری اطلاعات بیشتری داشته و از این دیدگاه دارای مزیت باشد گفته می­گردد که سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات نامتقارن می باشد (قائمی و وطن پرست 1384) یکی از اثرات اطلاعات نامتقارن این می باشد که بر راه فعالیت درست بازار مانع ایجاد می نماید و در بدترین حالت امکان دارد یک بازار در نتیجه متقارن بودن اطلاعات به گونه کامل متلاشی گردد اسکات[1](2007). ریکرلوف درمورد اثرات ناشی از این پدیده مطالعات جامعی نموده می باشد براساس تحقیقات وی نمونه­ای از بازاری را که دارای اطلاعات نامتقارن می باشد می­توان در بازار خودرو دست دوم نظاره نمود مالک خودرو درمورد وضع واقعی خودرو و درنتیجه جریان منافع آتی آن، در مقایسه با خریدار بالقوه اطلاعات بیشتری دارد امکان دارد یک نفر با عرضه یک خودروی اسقاط به بازار بکوشد از این مزیت بهره­برداری نموده و از خریدار کم اطلاع مبلغی بیش از ارزش واقعی خودرو دریافت نماید از سوی دیگر امکان دارد خریداراز این وسوسه آگاه باشد و از آنجا که اطلاعات کافی ندارد، تا بین یک خودروی اسقاط وخودروی سالم فرق قایل گردد قیمتی را که آماده پرداخت برای یک خودرو دست دوم می باشد پایین می آورد. در نتیجه بسیاری از خودروها (حتی خودروی سالم) دارای یک ارزش بازار هستند که از ارزش واقعی جریان منافع آتی آنها کمتر می باشد به اظهار دیگر، بازارخودروی دست دوم به آن گونه که بایستی و شاید صحیح و کارا اقدام نمی­کند (هند ریکسن 1991،66)[2].

معضلات نمایندگی و هزینه­های آن: در تحقیقات حسابداری، تئوری نمایندگی، اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده می باشد تفکیک منافع مدیریت و مالکی که در خارج از شرکت بوده و درگیر تصمیمات مدیریت نمی­باشد منشأ پیدایش این تئوری گردید. اگرچه تئوری نمایندگی ریشه در علوم مالی و اقتصادی و نه روانشناسی و جامعه شناسی دارد، مفروضات براین پایه قرار دارد که افراد همواره می­کوشند تا منافع خود را بیشینه ساخته وهمین امر باعث می گردد که گاهی این منافع افراد ذینفع خارج از شرکت مانند سهامداران ووام دهندگان در تضاد باشد تقابل بالقوه موجود میان مدیریت، مالکیت و وام دهندگان بر ساختار سرمایه، حاکمیت شرکتی و سیاستهای سرمایه­گذاری اثرگذاشته و منجر به افزایش اتخاذ تصمیمات ناکارا توسط مدیریت (ارتباط 1-6 در نمودار 1-2) و انجام سرمایه گذاریهای غیربهینه که هر دو از عوامل اصلی سرمایه­گذاری کمتر ازحد و بیشتر از حد می­باشند (ارتباط 1-8 و 2-8 در نمودار 1-2) می­گردد. (روی و همکاران 2004،63)[3].

فرض مهم دیگری که تئوری نمایندگی برپایه آن قرار دارد این می باشد که شرکت کانون یا محل تلاقی روابط قراردادهایی می باشد که بین مدیریت، مالکان و بستانکاران هست. در نتیجه درتئوری نمایندگی هزینه­های مختلف مربوط به نظارت و تقویت روابط بین این گروههای مختلف مطرح می باشد. ولک[4](2001) هزینه ارتباط نمایندگی بین مدیر و سهامداران خارج از شرکت را هزینه نمایندگی می­نامند که چنین هزینه­هایی موجب کاهش ارزش شرکت شده و در راستایی صورت می گیرند که ثروت سایر طرفهای قرارداد شرکت، به دیگران (مدیران) منتقل می­گردد. ( ارتباط 5 نمودار 1-2) لذا هزینه­ نمایندگی باعث می­گردد که سهامداران با مدیر قراردادهایی ببندند و به آن وسیله اقدامات آنان را محدود نماید تا هزینه­های نمایندگی کاهش یابند (واتز و زیمرمن 1986،89)[5].

 

[1].Sccote,2007

[2].Hendrikson,1991,66

[3]. Roy et al,2004,63

[4].Volk,2001

[5].Watts& Zimmerman,1986,89

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری