مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

امروزه ، بسیاری از شرکت ها با تمرکز بر یک تخصص و یا مهارت ویژه فقط  و فقط برای ارائه خدمات به مجموعه ای بیرون از خود فعالیت می کنند.تحقیقات نشان می دهد منافع حاصل از برون سپاری برای بسیاری از شرکتها، زیاد بوده و مهمترین آنها صرفه جوئی در وقت و هزینه و ارتقای کیفیت و آزاد سازی منابع داخلی بمنظور بهره گیری بهینه از آنها بوده می باشد .

در کشور ما بدلیل مختلف ، برون سپاری به مفهوم وسیع و گسترده خود مورد بهره گیری و توجه مدیران ومسئولان قرار نگرفته می باشد .از این رو لازم می باشد محققان و مدیران صنعتی در جهت بکارگیری آن ونیز بایدها ونبایدها در انجام آن به مطالعه و پژوهش بپردازند تا طبق شرایط مشخص علمی بدانیم چه چیز را ، چه وقتی و به چه  طریقی و به چه کسی بسپاریم .

مقایسه بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها با بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی ، هدف محوری این پژوهش قلمداد می گردد.

در این فصل به تبیین اظهار مساله ،‌ضروتهای انجام پژوهش، پرسش اصلی پژوهش، اهداف پژوهش ، فرضیات پژوهش،‌روش پژوهش ، مدل تحلیلی پژوهش ، قلمرو زمانی ، مکانی و موضوعی پژوهش ، تعاریف واژه ها و اصطلاحات بپردازد.

 

2-1

 

3-1بیان مساله

برون سپاری همانند دیگر موضوعات علمی با تعاریف مختلف از دیدگاههای متفاوتی برخوردار می باشد . برون سپاری در مفهوم اولیه خود بدین معناست که کارکنان بخشی از فعالیتهای شرکت را به بیرون سپرد و در حقیقت ، خود از فرایند  خارج می شوند و این کار توسط کارکنان تامین کننده فعالیتها انجام می گردد. این مفهوم از برون سپاری به برون سپاری سنتی معروف می باشد و در برون سپاری نو مطرح می گردد که کارکنان در حقیقت جابجا نمی شوند و خدمتی نو ، توسط یک شرکت در مجموعه فرایندهای کسب و کار همان شرکت ، مورد بهره گیری قرار می گیرد. در هر صورت چنانچه بخواهیم تعریفی به صورت جامع تر اظهار کنیم ، بایستی تمامی جوانب برون سپاری و دسته بندیهای گوناگون را شامل گردد (شهرکی،1387 ؛2 )1.

برون سپاری به مفهوم بهره گیری از منابع تامین کنندگان بیرونی برای تحقق بخشیدن به انجام فعالیتهای مورد نیاز تلقی می گردد (شیرانی ،1387 ،1)2.

عموما مفهوم برون سپاری با مفاهیم همچون خصوصی سازی  اشتباه گرفته و در مواردی به صورت جایگزین از این مفاهیم در گفتارها بهره گیری می گردد در صورتیکه برون سپاری اجرای یک فرایند در اختیار تامین کننده بیرونی قرار می گیرد و او با ما وارد یک ارتباط مشارکتی می گردد و این ارتباط مشارکتی در زنجیره ارزش  سازمان معنا و مفهوم می یابد . زیرا علاوه بر فعالیت  ،اختیارات و تصمیم سازی نیز به او واگذار شده می باشد  (همان منبع ، 2)3.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برون سپاری از دو جهت قابل توجه می باشد مقوله اول برون سپاری یا واگذاری فعالیتهای خود و دوم دریافت خدمات از دیگران که از دیدگاه رشد و ارتقاء سازمان در نظر داشتن هر دو دیدگاه مهم وتوجه می باشد.

آب همانند سایر کالاهای اساسی ، کالای اقتصادی بوده وتامین آن همانند سایر فعالیتها ، یک فعالیت اقتصادی می باشد لذا یکی از مهمترین مسایل موثر در اقتصاد آب وفاضلاب ، تعیین صحیح بهای تمام شده واجزای تشکیل دهنده آن می باشد . لذا با در نظر داشتن اهمیت آب و دفع فاضلاب با حیات عمومی جامعه ، بهداشت ومحیط زیست ، تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب در سال 69 با مدیریت جدید به عنوان بنگاههایی اقتصادی با استقلال مالی توسط دولت صورت گرفته می باشد (خشایی ، 1387، 1)4.

از آنجائیکه تولید آب و خدمات قاضلاب و در کل ، فعالیتهای این شرکت ارزش اجتماعی دارد و دولتها در امور اجتماعی اعمال حاکمیت می کنند ، لذا قیمت گذاری کالا و خدمات در صنعت آب و فلضلاب توسط دولت با در نظر داشتن سیاستهای حمایتی از اقشار مختلف جامعه انجام می گردد . این سیاست موجب می گردد این شرکت ها از هدف اصلی و نهایی که همان حداکثر سود می باشد فاصله بگیرند.

با در نظر داشتن مطالب فوق واز سوی دیگر فرایند پیچیده عملیات استحصال وتصفیه آب ودفع بهداشتی فاضلاب انتظارات ذینفعان ( دولت، سهامداران ، مشترکین ) از تامین آب سالم ودفع بهداشتی فاضلاب ، بالا بودن هزینه های تامین وتوزیع آب ودفع فاضلاب ، مدیریت وکنترل صحیح هزینه درهریک از مراحل تولیدی ، تهیه بهای تمام شده خدمات در سطح شرکتهای آب وفاضلاب با در نظر داشتن استقلال مالی هریک از شرکتهای آب وفاضلاب یک امر بسیار ضروری می باشد ( همان منبع، 2)1.

این امر باعث می گردد فعالیتهای شرکت به بیرون از سازمان سپرده گردد زیرا قیمت های از پیش تعین شدهموجب می گردد که شرکت های آب و فاضلاب به فعالیته و فرایند های داخلی توجه نموده و با کاهش و کنترل هزینه به سود آوری امیدوار باشند و یا متحمل خداقل زیان شوند . و به همین دلیل مطالعه این امر که برون سپاری برای شرکت آب و فاضلاب تاثیر گذار بر قیمت تمام شده خدمات می باشد امری ضروری می باشد . این به آن معناست که دیگر الزامی نیست که شرکت های بزرگ تجاری ، ادارات دولتی ، بیمارستانها و دانشگاههای بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند .

این موضوع با در نظر داشتن سیاستهای جدید مبنی بر هدفمندسازی  یارانه ها بویژه در بخش انرژی وآب ودریافت قیمت تمام شده خدمات از مشترکین اهمیت آن را دو چندان می نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

  • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری