مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1حدود مطالعاتی

شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی که شامل 27 شهر تابعه می باشد به عنوان مکان پژوهش می باشد.

 

1-8-1قلمرو زمانی پژوهش

گستره زمانی پژوهش شامل داده های سال های1378 تا 1387 می باشد. اگر این بازه زمانی برای این پژوهش درنظر گرفته شده می باشد ،‌ به دلیل اینکه صورتهای مالی قبل ازسال1378 در دسترس نبود و در زمان انجام پژوهش آخرین صورت مالی چاپ گردیده توسط مجمع سال 1387بود.

 

2-8-1قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش به مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل وپس از برون سپاری فعالیتها وتعیین سهم اجزا تشکیل دهنده آن در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی پرداخته می گردد

 

9-1تعاریف واژه ها

بدلیل اینکه بسیاری از واژه ها واصطلاحات معانی گوناگونی دارد، در این قسمت به لحاظ کاربرد واژه ها در پژوهش به تعریف آنها می پردازیم .

 1. حسابداری بهای تمام شده: حوزه ای از حسابداری می باشد که با اندازه گیری ، ثبت وگزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سروکار دارد. هر یک از اقلام بهای تمام شده به منزله بهره گیری از یکی از منابع شرکت می باشد (سجادی نژاد، 1374 ،5)1.
 2. هزینه : تعاریفی به تبیین زیر در مورد مفهوم هزینه ارائه گردیه می باشد .
  • هزینه عبارت از کاهش ناخالص داراییها و یا افزایش ناخالص بدهی ها می باشد که ناشی از فعالیتهای یک واحد تجاری بوده و سبب تغییر حقوق صاحبان سرمایه گردیده وطبق اصول مورد قبول حسابداری شناسایی واندازه گیری می گردد.
  • هزینه یعنی از دست دادن منابع که به مقصود دستیابی به یک هدف مشخص ، واقع شده یا بالقوه واقع می گردد وبر حسب واحد پول اندازه گیری می گردد.
  • هزینه عبارت می باشد از قیمت مبادله منابع از دست داده شده یا فدا شده جهت تضمین منافع .
 3. مدل: مدل یا الگو یکی از ارکان بکارگیری روش علمی می باشد ، هر الگو عبارت می باشد از نمایش روابط متقابل میان اجزاء ساده شده از یک واقعیت( سلطانی ،1377،11)1  .
 4. آب شرب: آبی که از نظر میکروبی فاقد انواع میکروارگانیسم ها ، وازنظر شیمیایی در حد استانداردهای جهانی باشد و درکل آب سالم ، بهداشتی وقابل آشامیدن را آب شرب گویند. آب شرب از تصفیه وگند زدایی آب خام طی مراحل مختلف حاصل می گردد(همان منبع ،11)2.
 5. زیان: آن بخش از بهای تمام شده که منافع مورد انتظار از آن حاصل نشده ( در واقع ارزش خود را از دست داده بدون آنکه منفعتی نصیب شرکت کرده باشد) زیان نامیده می گردد(مازاد یزدی، 1375 ،14)3.
 6. دستمزد:بهای پرداختی پیش روی بهره گیری از کوشش نیروی انسانی که شامل کوشش بدنی یا فکری آنها در تولید کالا وخدمات می باشد وانواع آن عبارتند از: (همان منبع ،15)4.
  • دستمزد مستقیم : دستمزد کارگرانی که مستقیما در تولید با خدمات دخالت دارند.
  • دستمزد غیر مستقیم : به آن دسته از عوامل تولید مربوط می گردد که مستقیما در تولید کالا یا ارائه خدمات دخالت ندارند. اما بهر حال تولید کالا و ارائه خدمت بدون کمک آنها نیز میسر نیست .
 7. مواد: موادی که در تولید محصول مورد بهره گیری قرار می گیرد به دو گروه مستقیم یا مواد اولیه وغیر مستقیم طبقه بندی می شوند:
  • مواد مستقیم : آن دسته از اقلام مواد اولیه می باشد که ماهیت کالای تولیدی به آنها وابسته می باشد و مستقیما در تولید کالا تأثیر دارد.
  • مواد غیر مستقیم : این مواد گرچه در تولید محصولات بکار می طریقه و وجودشان ضروری می باشد اما ماهیت کالای تولید شده مستقیما به آنها وابسته نیست یا بخش قابل توجهی از ارزش مواد اولیه بکار رفته در محصول را تشکیل نمی دهند.
 8. سربار: سربار یا بهای تمام شده عوامل عمومی تولید ، بهای تمام شده آن دسته از اقلام می باشد که در تولید کالا وارائه خدمت صرف می شوند اما در زمرهء مواد مستقیم ویا دستمزد مستقیم محسوب نمی شوند، مثل دستمزد غیر مستقیم ومواد غیر مستقیم واقلامی نظیر هزینه استهلاک ماشین آلات ، عوارض ، حق بیمه وتجهیزات و … (همان منبع ، 17)5.

بهای تمام شده خدمات : عبارت می باشد  مجموع هزینه های صرف شده برای یک متر مکعب آب و مجموع هزینه های صرف شده برای یک متر مکعب دفع فاضلاب .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

 • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری