مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

برای برون سپاری چه اقداماتی لازم می باشد ؟

در بسیاری از سازمانها نظاره شده علاوه بر آنکه مشکل شناخت مفاهیم و مبانی برون سپاری هست بلکه اجرای آن بصورت کوشش و خطا و بدون اتخاذ یک روش علمی و سیستماتیک صورت پذیرفته می باشد حال آنکه سازمانی که قصد دریافت مؤثر خدمات برون سپاری را دارد نیازمند وجود استراتژیها و زیرساختهای لازم و اتخاذ یک رویکرد علمی و جامع برای پیاده سازی برون سپاری می باشد . ذیلا به بخش عمده ای از عوامل زیرساختی و مراحل اجرای آن تصریح می گردد (داور پناه ،1385، 3)3.

1 – شبکه شدن تولید : پیش زمینه برون سپاری شبکه ای یا فرآیندی شدن تولید می باشد . جهت برون سپاری آغاز بایستی شرکت بداند برای تولید چه فعالیتهایی دارد تا بتواند تصمیم بگیرد چه فعالیتی را برون سپاری کند و چه فعالیتی را خود انجام دهد .در این مرحله تبیین خدمات و شناسنامه فعالیتها بطور شفاف و استاندارد تعریف می شوند . همچنین استانداردهای فنی به زبان و اصطلاحات قانونی و قراردادی تبدیل می گردند و شاخص های تحویل گیری کار نیز مشخص می شوند .

2 – انتخاب فعالیتهای قابل برون سپاری ( متدلوژی برون سپاری ) : مسئله ای که مدیران ارشد با آن مواجه هستند بهره گیری ار برون سپاری نیست بلکه تعیین فعالیتی می باشد که بایستی برون سپاری گردد . در این مرحله بایستی دانست برون سپاری هر فعالیتی تا چه اندازه سازمان را در رسیدن به هدف یاری می کند ؟ فرصتها و تهدیدها کدامند و تاثیرات آن ( برون سپاری ) بر منابع انسانی و روشها و هزینه ها و … چیست ؟ برای این مقصود بهتر می باشد چارچوب منطقی و مدل مفهومی و سیستمی طرح گردد که در آن متغیرهای موثر در تصمیم گیری برون سپاری و جهت روابط این متغیرها مشخص گردیده و نتیجه آن انتخاب فعالیت قابل برون سپاری باشد . در این راستا تأثیر مشاوران مدیریت برای انجام درست پروژه های برون سپاری براساس نظری علمی ، کلیدی و حیاتی می باشد . با توجه علمی سازمان حتی می تواند فعالیت اصلی خود را برون سپاری کند در صورتیکه ساز و کار کنترلی بر روی فعالیت اصلی را همچنان حفظ نماید . همچنین تشخیص ریسک های کسب و کار مانند تفاوتهای فرهنگی سازمانها یا ریسک در برابر عدم تحویل به موقع خدمت یا عدم کیفیت مورد انتظار و محدودیت در انتخاب پیمانکار جایگزین عواملی مهم در ارزیابی فعالیتها جهت برون سپاری می باشند .

3 – حسابداری برون سپاری[1]  : مهمترین انگیزه در میز مذاکره قیمت می باشد .   در صورت مبهم بودن قیمت تمام شده هر دو طرف ضرر می کنند . قیمت معامله بایستی بنحوی باشد که هر دو طرف بشکل برد – برد در کنار هم قرار گیرند . ضمن آنکه در یک جایگاه رقابتی انتخاب تامین کننده براساس قیمت انجام می شود .تعیین چنین قیمتی مستلزم سیستم حسابداری قیمت تمام شده برای هر فعالیت می باشد .ارزیابی اثربخشی فعالیتهای برون سپاری شده بر اهداف مالی مانند کاهش هزینه ها یا سرعت بازگشت سرمایه نیز با اعمال اینگونه سیستم حسابداری ممکن می باشد .

4 – انتخاب ارائه دهندگان خدمت : برگزاری مناقصه ، شناسایی و انتخاب ارائه دهنده فعالیت قدم بعدی می باشد . در این مرحله تهیه شرایط مناسب درخواست پیشنهاد  [2] و درخواست اطلاعات پیمانکاران[3] و اعلام آن به ارائه کنندگان محصول یا خدمت ، دسترسی به ارائه دهندگان حرفه ای و باتجربه ( دارای صلاحیت ) و ارزیابی اولیه آنان اموری مهم برای یک برون سپاری مناسب به شمار می طریقه. در این مرحله پیشنهاد می گردد تیم ارزیابی طرحهای پیشنهادی با شناسنامه فعالیت و تبیین خدمات تشکیل گردد

اضافه می گردد ارتباط مابین این شرکتها از طریق قرارداد و نظارت مستقر می گردد . قراردادها بایستی شفاف و  با رعایت حقوق  دو طرف و پس از مذاکره و کسب توافق بسته شوند . با امضای یک قرارداد در حقیقت یک ارتباط ی همکاری با کارفرماهای دیگر به وجودآمده می باشد و این یک تعهد کامل دوطرفه می باشد . در برون سپاری شرکتهای طرف قرارداد همکاران پاره وقت یکدیگرند .

5– پایش عملکرد و سیستم های کنترلی یکپارچه  – با رویکرد  IT[4]: سازمانهایی که اقدام به برون سپاری می نمایند بواقع یک شبکه تعامل با یکدیگر ایجاد می کنند . این شبکه و زنجیره تولید نهایتا منجر به تحقق اهدافی مانند کاهش هزینه ، بهبود کیفیت محصولات ،  ارتقای مهارتها و یا کاهش زمان تولید می گردد . پس از قرارداد نظارت و کنترل عملیات سازمانها تأثیر حیاتی دارد و این نیازمند وجود یک برنامه جامع و منسجم ارتباطاتی ، نظارتی و ارزیابی بر اساس شاخص های تحویل ، توافقات بعمل آمده و اهداف تصریح شده می باشد .

[1]– Outsourcing Accounting

[2]– Request for proposal(RFP)

[3]– Request for Information (RFI)

[4]– Information technology

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

  • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
  • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری