شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 • مزایای برون سپاری برای تامین کنندگان

برون سپاری مزایای بیشماری را برای تامین کنندگان دارا می باشد که اهم آنها عبارتند از:

 • اشتغال زایی
 • تثبیت نام تجاری برای کشورها در صنایع مبتنی بر دانش و تغییر دیدگاه جهانی
 • رشد فنی و تخصصی شرکتها
 • ارتقا شرکتها درزنجیره دانش
 • بهره گیری از دانش فنی کشورهای پیشرفته (حسینی ،1381، 69)1.
 • مزایای برون سپاری برای شرکت خدماتی
  • کاهش هزینه های نیروی انسانی
  • کاهش هزینه های عملیاتی
  • بهبود تمرکز سازمان
  • انعطاف پذیری ظرفیت سازمانی
  • کاهش زمان رسیدن محصول به بازار
  • دستیابی به مهارتهای تخصصی
  • کاهش یا تقیسم ریسک
  • بهره گیری از رویه های معمول کسب و کار در سازمانهای بزرگ
  • بهبود کیفیت
  • مدیریت موثر
   • مزایای برون سپاری برای مشتریان
    • خرید ارزانتر
    • بهره گیری ازمحصول با کیفیت بیشتر(همان منبع ، 70)2.

 

5-2-2 معایب برون سپاری

 • کاهش کنترل بر روی ارائه دهنده خدمت:
  • دشواری کنترل پیمانکار در مقایسه با کنترل کارکنان و
  • وابستگی سازمان به پیمانکار
  • کاهش انعطاف پذیری
  • مدت طولانی قرارداد های برون سپاری
  • تغییر در شرایط کاری سازمان در طول زمان
  • دشواری بازگشت به شرایط پیش از برون سپاری (عباسپور،1387، 64)1.
 • تاثیر روی کارکنان
  • صدمه برون سپاری به وفاداری کارکنان
  • دشواریهای انتقال نیروی انسانی و
  • کاهش احساس امنیت شغلی در کارکنان
 • افزایش هزینه ها
  • درنظر گرفتن سود از سوی پیمانکاران
  • نیاز به ساماندهی یک تیم برای نظارت بر پیمانکار
  • تغییر ماهیت هزینه ها و
  • افزایش ریسک از نظر مالیاتها (همان منبع ، 65)2.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1پرسش های پژوهش

پرسش اصلی : آیا بهای تمام شده خدمات بعد از برون سپاری فعالیتها کمتر از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها می باشد .

پرسش های  فرعی :

 • آیا سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه حقوق ودستمزد از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها بیش از سهم هزینه تعمیرات ونگهداری از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد ؟
 • آیا سهم هزینه خدمات قرارداری از بهای تمام شده خدمات قبل از برون سپاری فعالیتها کمتر از سهم هزینه خدمات قراردادی از بهای تمام شده خدمات پس از برون سپاری فعالیتها می باشد؟

6-1اهداف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش مطالعه سهم اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده خدمات قبل و بعد از برون سپاری فعالیتها به بخش خصوصی در جهت کاهش هزینه ها و تصمیم گیری مدیران برای اینکه برون سپاری انجام گردد یا خیر .

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه مطالعه تطبیقی بهای تمام شده خدمات ، قبل و پس از برون سپاری فعالیتها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید