شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

کیفیت گزارشگری مالی عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد که می‌تواند بر ابعاد مختلف شرکت موثر باشد. عدم تقارن اطلاعاتی به معنای نابرابری اطلاعات بین دو طرف قرارداد می باشد که موجب به وجود آمدن دو دسته اشخاص آگاه و ناآگاه می گردد. عاملی که بر روابط بین ذی نفعان و شرکت تاثیر می گذارد ایزلی و اوهارا ،2003 عقیده دارند که شرکت ها می توانند با بهره گیری از مقدار، دقت و در کل کیفیت اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی موجود را در تاثیر قرار دهند. کیفیت بالای گزارشگری مالی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سبب کارایی بالاتر سرمایه گذاری می گردد. که این امر از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران و بین سرمایه گذاران و مدیران محقق می گردد. باتاچاریا و دیگران نیز عقیده دارند که کیفیت بالاتر سود حسابداری از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته و هزینه ی مربوط و گزینه ی نامناسب را حول اعلام سود کاهش می دهد. دسته ی دیگر از مطالعات در تحلیل عامل موثر بر موجودی نقد شرکت ها نشان می دهند با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی مقدار وجه نقد نگه داری شده توسط شرکت ها افزایش می یابد. به تعبیری عدم تقارن اطلاعاتی سبب می گردد تحصیل وجه نقد برای شرکت ها دشوار و هزینه بر گردد. و در این شرایط شرکت ها ممکن می باشد دارایی های نقد خود را تقویت نمایند تا هزینه های مرتبط با وابستگی بر تامین مالی خارجی بکاهند. در این مطالعات عواملی زیرا اندازه، اندازه وفرصت های رشد، ساختار مالکیت، اندازه، روابط بانکی و سررسید بدهی بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی تحلیل شده اند. پس می‌توان انتظار داشت که کیفیت گزارشگری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی متعاقبا کاهش وجه نقد مازاد بر نیاز موجب افزایش کارایی سرمایه گذاری شده و مدیریت وجه نقد شرکت را بهبود ببخشد. که نهایتا منجر به نگهداشت وجه نقد کمتری در شرکت می گردد. هر چه اندازه فرصت های رشد بیشتر باشد شرکت به مقصود از دست ندادن پروژه های با ارزش وجه نقد بیشتری را نگهداری می نماید. همچنین انتظار می رود در شرکت های بزرگتر به واسطه ی صرفه جویی به مقیاس مانده ی نقد کمتر باشد و زیرا شرکت های کوچکتر با عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری مواجه هستند مجبور به نگهداری وجه نقد بیشتری هستند.

هرچه سررسید بدهی کوتاه تر باشد، ریسک مالی افزایش می یابد و شرکت مجبور به نگهداری وجه نقد بیشتری خواهد بود. لذا انتظار می رود با افزایش سررسید بدهی موجودی نقد کاهش یابد. از آنجایی که شرکت های با نسبت بدهی بانکی بالاتر به دلیل روابط بهتر بانکی با سهولت بیشتری قادر به تامین مالی هستند نیاز کمتری به نگهداری وجه نقد خواهند داشت. نگهداشت وجه نقد دارای هزینه ی فرصت نیز خواهد بود. و انتظار می رود هر چه هزینه ی فرصت بیشتر باشد مانده نقد کمتری نگهداری گردد. از سویی به واسطه ی افزایش هزینه ی تامین مالی در شرکت های با اهرم مالی بالا هزینه ی وجه نقد مورد بهره گیری بیشتر خواهد بود. لذا انتظار می رود با افزایش اهرم مالی مانده نقد کمتر گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری