تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش اجرای پژوهش

روش پژوهش حاضر با در نظر داشتن هدف کاربردی بوده و نتایج حاصل از آن می تواند برای طیف گسترده ای شامل سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها مفید باشد.

از لحاظ بعد زمانی تحقیقات می توانند گذشته نگر یا آینده نگر باشند. به گونه کلی چنانچه دادهای گردآوری شده در ارتباط با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده می باشد طرح پژوهش را می توان گذشته نگر تلقی نمود. از این رو پژوهش حاضر یک پژوهش گذشته نگر به شمار می آید.

بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می توانند تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا علّی باشند. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی می باشد که در آنها کوشش می گردد ارتباط بین متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار ارتباط بین دو یا چند متغیر می باشد بازرگان( ۱۳۸۳). با  در نظر داشتن تقسیم بندی فوق، این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

 

6-3 روش شناسی پژوهش

1- 6-3 نوع روش پژوهش

این پژوهش توصیفی بوده  و مانند تحقیقاتی می باشد که در طبقه بندی پژوهش ها بر اساس نحوه گرد آوری داده ها جزو تحقیقات غیر آزمایشی(توصیفی) می باشد. تحقیقات همبستگی نیز یکی از تحقیقات غیر آزمایشی می باشد. این پژوهش نیز از نوع همبستگی بوده و هدف پژوهش همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر.

 

2-6-3 روش گردآوری اطلاعات و داده ها:

گرد آوری اطلاعات در این پژوهش به وسیله جستجو در منابع کتابخانه ای و بهره گیری از گزارشهای مالی شرکتها می باشد. می توان بیان نمود که برای گردآوری کردن این اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گیری خواهد گردید.

 

3-6-3 روش تحلیل داده ها

این پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای اینکه ضرایب متغیر ها بدست آید از تحلیل رگرسیون بهره گیری خواهیم نمود همچنین از تحلیل واریانس برای معناداری مدل بهره گیری خواهیم نمود. از آزمونهای دوربین واتسون برای آزمون خود همبستگی و از آزمون اسمیرنوف- کلوموگروف برای آزمون نرمال بودن داده بهره گیری خواهیم نمود.  برای اینکه مشخص گردد هر یک از ضرایب در تحلیل رگرسیون معنی دار هستند یا نه از آزمون t بهره گیری می گردد.

 

7-3 جـامـعه آمـاری

جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1381، 32)[1]. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که از ابتدای سال 1383 لغایت 1388 در بورس فعال بوده اند.

نمونه آماری عبارت می باشد از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (عادل آذر، 1381، 53)[2]. برای انتخاب نمونه آماری که یک نماینده مناسب برای جامعه آماری موردنظر باشد از روش غربالگری[3] (حذفی) بهره گیری شده می باشد. برای این مقصود 5 معیار در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت های نمونه انتخاب شده می باشد.

برای انجام تحقیقات نیازمند اطلاعات هستیم. یکی از شرایطی که برای هر تحقیقی هست اطلاعات در دسترس می باشد. با در نظر داشتن شرایط اقتصادی ایران و عدم شفافیت گزارشگری شرکتهای ایرانی، در این پژوهش از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت داشتن شفافیت کافی و دسترسی به اطلاعات بهره گیری می گردد. علاوه بر آن در هر تحقیقی می توان ویژگی خاصی را برای انتخاب جامعه در نظر گرفت که این ویژگی خاص صفت مشخصه نامیده می گردد. در این پژوهش شرکتهایی جزو جامعه آماری خواهند بود که دارای شرایط زیر باشند.

1)جزو شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری نباشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3].Criteria-Filtering Technique

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1سؤالات پژوهش

شرکتها برای رشد و توسعه خود نیازمند یافتن فرصتهای سود آور هستند. بعضی از شرکتهای برای افزایش سود آوری خود اقدام به سرمایه گذاری می نمایند که اندازه سرمایه گذاری متناسب با شرایط مالی شرکت نیست و ممکن می باشد شرکتها را دچار کمبود نقدیگی و یا معضلات حاد تر نماید، بازار نیز در واکنش به این مشکل نقدینگی ممکن می باشد با ابهام به آینده شرکت بنگرد. از این رو تغییرات مثبت در شرکت را نیز به علت سابقه معضلات نقدینگی شرکت با تخفیف(کمتر از واقع) ارزش یابی می نماید. پس تغییرات وجوه نقد و افزایش آن کمتر از واقع اریابی می گردد. پس واکنش سرمایه گذاران با سطوح سرمایه گذاری می تواند ارتباط داشته باشد. از این رو سوالی که مبنای پژوهش حاضر می باشد به این شکل می باشد.

  • آیا ارزش وجه نقد برای سرمایه گذاران  در شرکتهایی که دارای سطوح مختلف سرمایه گذاری هستند یکسان می باشد ؟

6-1 فرضیه های پژوهش

1) ارزش وجه نقد در شرکتهای با بیش سرمایه گذاری کمتر از شرکتهای بدون بیش سرمایه گذاری می باشد.

2) ارزش نهایی وجه نقد با بیش سرمایه گذاری ارتباط معکوس دارد.

7-1اهداف پژوهش

شرکت‌ها استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد خود را بر محور دو هدف تعیین مى‌کنند:

1.تهیه و تأمین وجه نقد براى بجای آوردن پرداخت‌هاى شرکت؛

۲. به حداقل رساندن وجوهى که در شرکت به‌صورت راکد باقى مى‌ماند.

هدف دوم بازتاب این طرز تفکر می باشد که اگر اقلامى از دارائى به‌درستى مصرف نشود، هیچ نوع بازدهى براى شرکت نخواهد داشت. متأسفانه، این دو هدف ممکن می باشد با یکدیگر در تناقض باشد. پائین آوردن سطح وجوه نقد و به‌کارگیرى کلیه وجوه نقد احیاناً باعث کمبود وجه نقد براى پرداخت‌هاى به موقع شرکت مى‌گردد؛ پس، استراتژى‌هاى مدیریت وجوه نقد بایستی به‌گونه‌اى باشد که بین این دو هدف نوعى هماهنگى ایجاد گردد. بنابر این مدیریت صحیح نقدینگی می تواند بر عملکرد آتی و بازدهی سهام تاثیر مستقیم بگذارد و در عین حال اندازه مورد انتظار وجه نقد در شرکت می تواند مانع از بروز معضلات نقدینگی گردد. در این پژوهش اهداف زیر را می توان در نظر داشت.

1) مطالعه واکنش سهامداران نسبت به وجوه نقد نگهداری شده در شرکت با در نظر داشتن بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری شرکت ها .

2)مطالعه ارزش نهایی وجوه نقد نگهداری شده و ارتباط آن با افزایش و یا کاهش سطوح سرمایه گذاری.

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه تاثیر بیش سرمایه گذاری بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به وجه نقد نگهداری شده

پایان نامه - تز - رشته حسابداری